Προϊστάμενος/η Χώρου Φιλοξενίας

Job Overview

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ronald McDonald House Charities® που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 65 χώρες παγκοσμίως, με στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη προγραμμάτων που βελτιώνουν άμεσα την υγεία και ευημερία των παιδιών, δέχεται αιτήσεις για τη θέση του Προϊστάμενου του πρώτου Ξενώνα Ronald McDonald που βρίσκεται πλησίον του Μακάρειου νοσοκομείου, στη Λευκωσία.

Περιγραφή θέσης:

 Ο/Η Προϊστάμενος/η του Ξενώνα θα έχει υπό την ευθύνη του την ομαλή λειτουργία του χώρου, αλλά και την απρόσκοπτη και άψογη εξυπηρέτηση των οικογενειών που θα φιλοξενούνται εκεί, δωρεάν. Θα προσλαμβάνει και θα αξιολογεί το προσωπικό, τους εθελοντές και τους εξωτερικούς συνεργάτες που θα εργάζονται για τον Ξενώνα και θα αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Ο ρόλος περιλαμβάνει την παροχή εξαιρετικής και συμπονετικής εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του Ξενώνα καθ’ ‘όλη τη διάρκεια διαμονής τους στο Ronald McDonald House®.

Ενδεικτικά, το άτομο που θα αναλάβει θα έχει τα εξής, μη-περιορισμένα καθήκοντα:

 • Σημείο επαφής με το Μακάρειο νοσοκομείο
 • Τακτικές συναντήσεις με το Μακάρειο νοσοκομείο για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση και η κατανόηση σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του Ξενώνα
 • Επίβλεψη εφαρμογής της σωστής διαδικασίας εισδοχής των οικογενειών
 • Ετοιμασία και τακτική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών λειτουργίας του ξενώνα και διασφάλιση ότι οι διαδικασίες ασφαλείας αποστέλλονται εκ των προτέρων σε κάθε επισκέπτη και εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της διαμονής τους
 • Διασφάλιση ότι η ξενάγηση και η επεξήγηση των κανόνων ασφαλείας σε κάθε διαμένων εφαρμόζονται
 • Επίβλεψη ενεργειών καθαριότητας, ασφάλειας και υγείας εντός του χώρου
 • Ευθύνη για τη γενική συντήρηση του Ξενώνα και διασφάλιση ότι οι εργοδοτούμενοι, οι εθελοντές και οι εξωτερικοί συνεργάτες διενεργούν τους ενδεδειγμένους και συστηματικούς ελέγχους
 • Ετοιμασία εβδομαδιαίου πλάνου εργασίας (roster of shifts) για τους εργοδοτούμενους και εθελοντές του Ξενώνα και συντονισμός και ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων
 • Συντονισμός δωρεών σε είδος
 • Εισηγήσεις και πρωτοβουλίες για συλλογή χρημάτων
 • Διατήρηση αρχείου φιλοξενούμενων (εισερχόμενα- εξερχόμενα περιστατικά)
 • Γνώση και προετοιμασία για άμεση διαχείριση κρίσεων
 • Δημιουργία, επίβλεψη και εφαρμογή του προϋπολογισμού λειτουργίας του Ξενώνα
 • Αξιολόγηση προσωπικού και εθελοντών του Ξενώνα
 • Ανοικτή και θετική επικοινωνία με τους εργοδοτούμενους, τους εθελοντές, αλλά και τις οικογένειες που θα εξυπηρετούνται
 • Στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χώρου αλλά και της ασφάλειας και υγείας όλων των εμπλεκόμενων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα (διάρκειας 3 ετών και άνω) σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: ξενοδοχειακά ή/και διοίκηση επιχειρήσεων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διαχείριση φιλοξενίας (hospitality management)
 • Προηγούμενη πείρα σε διοίκηση ομάδας
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση του MS Office

 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

 • Ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση
 • Αμεσότητα
 • Κριτική σκέψη
 • Αυτονομία
 • Πρωτοβουλία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Hρεμία κατά τη διαχείριση κρίσεων
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα

 

Όροι Εργοδότησης:

O χώρος φιλοξενίας θα λειτουργεί 24/7 με το σύστημα βάρδιας, 365 ημέρες το χρόνο. Το άτομο θα εργάζεται μεταξύ 8:30-17:00, Δευτέρα-Παρασκευή και θα παραμένει διαθέσιμο για υπηρεσία (on-call) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το άτομο δύναται να εργάζεται και εκτός των ωρών εργασίας όπως περιγράφονται πιο πάνω.

Στους επιτυχόντες υποψηφίους θα προσφερθεί συμβόλαιο εργοδότησης με αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα τους. Η απασχόληση θα γίνει με συμβόλαιο καθορισμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο θα υπόκειται σε ανανέωση με τη λήξη του.

Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: [email protected]

 

Ο κάθε αιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλει ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική  επιστολή/προσωπική δήλωση όπως και δύο συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο αποδεικτικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, αντίγραφα των πιστοποιητικών των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων και, όπου ισχύει, αποδεικτικά παραστατικά της δηλωθείσας πείρας.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2021.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies