Προγραμματιστής Πληροφορικής – Front-End/Back-End Web Developer – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 18, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

1. Θέσεις

Οι θέσεις αφορούν δύο (2) Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στην Πληροφορική ως εξής: 1.1. Μία (θέση #1) με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής – Front-End Web developer», και 1.2. Μία (θέση #2) με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής – Back-End Developer».

2. Καθήκοντα

2.1. Αναφέρεται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ) ή/και σε εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Λειτουργό της Υπηρεσίας.

2.2. Συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά τη Μονάδα Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών της ΥΒΤ εκτελώντας ανασχεδιασμό, μηχανογράφηση, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ. 2.3. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με το σχεδιασμό, εφαρμογή, ανάπτυξη, συντήρηση, βελτίωση και επέκταση της πληροφορικής ή/και συστημάτων πληροφορικής για τις ανάγκες του ΥΕΕΒ με βάση καθορισμένα πρότυπα ή/και μεθοδολογίες.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

2.3.1. Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ

2.3.2. Ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση, βελτίωση, διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής

2.3.3. Ανάλυση, επεξεργασία, μετατροπή και μεταφορά δεδομένων και υλοποίηση διασυνδέσεων (APIs/webservices).

2.3.4. Εκπαίδευση χρηστών, διαχειριστών, προγραμματιστών.

2.4. Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

2.5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα Α. Για τη θέση #1 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Front-End Web developer”

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής.

2. Εργασιακή πείρα τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής σε ρόλο «προγραμματιστής πληροφορικής».

3. Πολύ καλή γνώση σε Front-End Web Development (HTML5, CSS3, JavaScript, Browser development tools) με ελάχιστη πείρα δύο (2) έτη.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Σημείωση: Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Τα πιο κάτω προσόντα θα αποτελούν πλεονέκτημα κατά την αξιολόγηση για κατάταξη των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης προσόντων που καθορίζονται στην παρούσα θέση:

5. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν της θέσης.

6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος (επιπέδου Master τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω (απαιτούμενα προσόντα για τη θέση).

7. Πρόσθετη πείρα προγραμματιστή πληροφορικής, πέραν της ελάχιστης που απαιτείται, σε ρόλο «front-end web developer» σε τεχνολογίες (HTML5, CSS3, JavaScript, Browser development tools).

8. Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε τεχνολογίες: JavaScript framework REACT, .NET / C#, T-SQL, ORM frameworks και Entity Framework.

9. Πιστοποίηση Microsoft Certified Developer σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C# and/or .NET, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services, Querying Data with Transact-SQL.

Κριτήρια Αξιολόγησης προσόντων αιτητών για τη θέση #1 με ειδικότητα Προγραμματιστής πληροφορικής – “Front-End Web Developer”. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (Ειδικότητα Προγραμματιστής πληροφορικής – “Front-End Web Developer”) θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα πιο κάτω:

1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

2. Η συνολική πείρα σε ρόλο «front-end web developer».

3. Η συνολική πείρα σε framework REACT. 4. Η συνολική πείρα σε .NET / C#. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

B. Για τη θέση #2 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Back-End developer”

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής.

2. Εργασιακή πείρα τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής σε ρόλο «προγραμματιστής πληροφορικής».

3. Πολύ καλή γνώση των πιο κάτω τεχνολογιών/λογισμικών προγραμματισμού με κατοχή της αντίστοιχης ελάχιστης πείρας: 3.1. Πολύ καλή γνώση σε Back-end development σε .NET / C# με ελάχιστη πείρα τρία (3) έτη. 3.2. Πολύ καλή γνώση στο Entity Framework 6 με ελάχιστη πείρα ενός (1) έτους.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Σημείωση: Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Τα πιο κάτω προσόντα θα αποτελούν πλεονέκτημα κατά την αξιολόγηση για κατάταξη των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης προσόντων που καθορίζονται στην παρούσα θέση:

5. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν της θέσης. 1289 6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος (επιπέδου Master τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω (απαιτούμενα προσόντα για τη θέση).

7. Πρόσθετη πείρα προγραμματιστή πληροφορικής, πέραν της ελάχιστης που απαιτείται, σε ρόλο «Back-end» σε τεχνολογίες .NET/C# ή/και Entity Framework 6.

8. Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε τεχνολογίες: T-SQL ή/και Framework REACT, ή/και (HTML5, CSS3, JavaScript, Browser development tools).

9. Πιστοποίηση Microsoft Certified Developer σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C# and/or .NET, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services, Querying Data with Transact-SQL.

Κριτήρια Αξιολόγησης προσόντων αιτητών για τη θέση #2 με ειδικότητα Προγραμματιστής πληροφορικής – “ Back-End Developer”

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων (Ειδικότητα Προγραμματιστής πληροφορικής – “Back-End Developer”) θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα πιο κάτω:

1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

2. Η συνολική πείρα σε .NET / C#.

3. Η συνολική πείρα σε Entity Framework 6.

4. Η συνολική πείρα σε T.SQL. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

Σημειώσεις:

I. Για τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα παραστατικά τεκμηρίωσης/πιστοποίησης. Τονίζεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

II. Σε περίπτωση κατοχής ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν της εκάστοτε θέσης, με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισοτιμίας, που να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή αίτησης, εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων.

III. Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση / βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 1 προσόν.

IV. Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω:

(α) αποδεικτικών παραστατικών της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. αναλυτική κατάσταση αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος) τα οποία να επιβεβαιώνουν τις σχετικές περιόδους εργοδότησης ανά εργοδότη ανά έτος και

(β) αποδεικτικών βεβαιώσεων εργοδότη ή/και συμβολαίων εργοδότησης τα οποία να αποδεικνύουν την κατοχή πείρας στους τομείς/τεχνολογίες εξειδίκευσης που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα ή/και κριτήρια βαθμολόγησης. Οι βεβαιώσεις εργοδότη / συμβόλαια εργοδότησης θα 1290 πρέπει να αναφέρουν τη θέση/ρόλο την οποία κατείχε ο υποψήφιος, τη χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος και τα καθήκοντα/έργα/τεχνολογίες για να τεκμηριώνουν επαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας. Στις περιπτώσεις εργασιακής πείρας στο εξωτερικό να τεκμηριώνεται μόνο μέσω των αποδεικτικών βεβαιώσεων εργοδότη ή/και συμβολαίων εργοδότησης.

V. Ακεραιότητα χαρακτήρα (απαιτείται πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται από τον επιτυχόντα κατά το στάδιο υπογραφής σύμβασης εργοδότησης).

VI. Το μισθολογικό κόστος για τους δύο (2) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

VII. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2018, Νόμος του 2017 (Ν. 51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

VIII. Η διάρκεια εργοδότησης θα αφορά την περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και την 31/12/2023 εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί νωρίτερα.

IX. Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που τo έργο/ πρόγραμμα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/ και κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

X. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

XI. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

XII. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία/ Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας» – για τις θέσεις της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με ειδικότητα στην Πληροφορική, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (http://www.mcit.gov.cy/sit/).

XIII. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο. XIV. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 11/01/2021, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία. Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι αιτήσεις με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 11/01/2021. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (Ειδικότητα στην Πληροφορική – για τη θέση #1 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Front-End Web developer” ή/και θέση #2 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Back-End developer”)».

XV. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς: Μάριος Ιωάννου (τηλ. 22867320, e-mail: [email protected] ) Έλενα Ρούσου (τηλ. 22867149, e-mail: [email protected] )

277343

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, Front End Developer, Governmental / Europe / International Organizations, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, Software Developer, jobs.