Προγραμματιστής Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Developer)

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: December 23, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Computer & Technology
 • Company Universal Life Insurance Public Co Ltd
Job Description

Η Universal Life ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την πλήρωση της θέσης Προγραμματιστή Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Developer), το οποίο θα εργάζεται στο Τμήμα Τεχνολογίας & Πληροφορικής, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής με βάση τα πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων εφαρμογών και μελέτη νέων αναγκών με στόχο την υλοποίηση τους
 • Διασύνδεση εφαρμογών μεταξύ τους
 • Συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής και επίλυση προβλημάτων και λαθών
 • Επιχειρηματική μελέτη, κατανόηση και αναλυτική καταγραφή νέων απαιτήσεων
 • Ετοιμασία των προτεινόμενων λύσεων και συμμετοχή στον κύκλο ανάπτυξης τους
 • Δημιουργία τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων για τεκμηρίωση της εφαρμογής
 • Υποστήριξη χρηστών
 • Εκπαίδευση χρηστών

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
 • Γνώσεις και εμπειρίες στα πιο κάτω:

-Προγραμματισμός web-based εφαρμογών:

oMicrosoft .Net (C#)

oASP.Net

oJAVA

oPHP

-Ανάπτυξη εφαρμογών για iOS/Android (Native app) – θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

-Ανάλυση, σχεδιασμός και προγραμματισμός βάσεων δεδομένων (RDBMS, SQL Server, MySQL)

-MS Windows

-MS Office

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης, δημιουργικότητας, προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Γνώση του αντικειμένου των ασφαλειών κλάδου ζωής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Απολαβές και ωφελήματα:

Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://career.unilife.com.cy/ μέχρι τις 12/1/2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, jobs.