ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Ευρωπαϊκή Ένωση

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 9, 2020
 • Location greece,
 • Industry for the position European Union
 • Company Ευρωπαϊκή Ένωση
Job Description

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός

 • €1.092
 • Επίδομα ανηλίκων τέκνων
 • 1 παιδί : €50
 • 2 παιδιά : €70
 • 3 παιδιά : €120

 

Ολόκληρη η προκήρυξη

 

268067

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Architects, Civil Engineers, Governmental / Europe / International Organizations, Mechanical Engineers, jobs.