Νοσηλευτής Έρευνας (ερευνητικό πρόγραμμα CARDIOCARE)

Job Overview

 • Qualifications Bachelor Degree
 • Contact Person Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου
 • Contact Email [email protected]

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νοσηλευτή Έρευνας για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος CARDIOCARE που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Horizon 2020

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ακολουθεί τα κριτήρια ένταξης/αποκλεισμού ασθενών σε κλινικές δοκιμές και παρακολουθεί τους ασθενείς έως την αποπεράτωση της συμμετοχής τους στη δοκιμή.
 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους ασθενείς σχετικά με τα ερευνητικά φάρμακα και τα ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία πρόκειται να συμμετάσχουν.
 • Χορηγεί ερευνητικά φάρμακα όπου ενδείκνυται και παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου(ων) της μελέτης.
 • Εκτελεί, συντονίζει και ελέγχει τη συλλογή, την αποστολή και τον έλεγχο δειγμάτων (π.χ. αίματος) και καταγράφει τα σχετικά αποτελέσματα σε ειδικά ερευνητικά αρχεία.
 • Συμβάλλει στην προετοιμασία και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.
 • Προετοιμάζει δεδομένα και παρουσιάσεις για επισκέψεις παρακολούθησης από διάφορους χορηγούς.
 • Συμβάλλει στο συντονισμό όλων των επαγγελματιών και φορέων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που περιλαμβάνονται σε ερευνητικά πρωτόκολλα.
 • Τηρεί ιατρικά και άλλα αρχεία που σχετίζονται με κλινικές μελέτες και παρακολουθεί την ανταπόκριση των ασθενών.
 • Συλλέγει, καταγράφει, επανεξετάζει και προωθεί κλινικά δεδομένα που αφορούν ασθενείς του Κέντρου για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ενώ συνεργάζεται με τον Στατιστικό Αναλυτή όπου είναι απαραίτητο.
 • Δράττει ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα εργασίας του/της.
 • Παρακολουθεί ερευνητικές συναντήσεις / παρουσιάσεις σχετικά με υφιστάμενα και νέα πρωτόκολλα.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετιζόμενα με τη θέση του/της ανατεθούν.

Προσόντα και δεξιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γενική Νοσηλευτική
 • Εγγραφή στο Μητρώο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής & Μαιευτικής
 • Κατοχή, σε ισχύ, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας*
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας

*Σημείωση:

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Επιπρόσθετα προσόντα:

 • Διετής τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση κλινικών δεδομένων.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γενική Νοσηλευτική ή εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής σε αντικείμενο σχετικό με τον Καρκίνο.

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ενθουσιασμός, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αφοσίωση.
 • Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας δεδομένων σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας.
 • Ενδιαφέρον για εκμάθηση νέων εννοιών και τεχνολογιών.
 • Προθυμία εργασίας σε ευέλικτο ωράριο όταν το απαιτούν οι συνθήκες εργασίας.
 • Οργάνωση-ορθή διαχείριση του χρόνου.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies