Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας – Νομικοί Σύμβουλοι (μίσθωση υπηρεσιών) – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 18, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Πρόσκληση Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (με Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών), για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Κατηγόρων, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου

 

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει με τη μίσθωση των υπηρεσιών συνολικά πέντε (5) Νομικών Συμβούλων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Κατηγόρων σε τρεις επαρχίες (δύο για την Λευκωσία, δύο για την Λεμεσό και ένα για την Πάφο), για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Πρόσκληση και στη Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (βλ. πιο κάτω) και προσκαλεί πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Η συνολική αποζημίωση ενός εκάστου Νομικού Συμβούλου, για περίοδο δώδεκα μηνών, θα ανέρχεται στο ποσό ύψους €22,575.00 (είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι 05 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy → Έντυπα/ Αιτήσεις).

277315

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Lawyers, jobs.