Λιμενοφύλακας – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 26, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
 • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση οκτώ κενών μόνιμων θέσεων Λιμενοφύλακα για απασχόληση στη λιμενική περιοχή Ζυγίου ή στο λιμάνι Λάρνακας, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582,00 – 15.700,09 – 15.963,28 – 16.341,16 – 16.719,05 – 17.096,94 – 17.474,82 – 17.852,71 – 18.230,59 – 18.608,48 – 18.986,36 – 19.368,45 – 19.784,12, Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 – 25.949,14 – 26.898,82 και Α7(ΙΙ): €22.986,72 – 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 – 35.092,48 – 36.224,49 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Περιπολεί και φρουρεί εισόδους, εξόδους, υπαίθριους χώρους, αποθήκες, αγαθά, εγκαταστάσεις, γραφεία ή άλλη κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε λιμενική περιοχή.
 • Παρεμποδίζει, καταγγέλλει και βοηθεί στην εξιχνίαση κλοπών, ζημιών ή άλλων ενεργειών που στρέφονται ενάντια στην ιδιοκτησία της Αρχής ή άλλη ιδιοκτησία μέσα σε λιμενική περιοχή.
 • Εκτελεί καθήκοντα που ανάγονται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας ασφάλειας της Αρχής, που θ’ ανατεθούν σ’ αυτόν και θεωρείται ότι βρίσκεται σε υπηρεσία οποιαδήποτε ώρα και μπορεί οποτεδήποτε να κληθεί για υπηρεσία.
 • Παρακολουθεί, ελέγχει τη συμπεριφορά ή ερευνά πλοία, υποστατικά, αγαθά, οχήματα, ζώα και άτομα μέσα σε λιμενική περιοχή ή ιδιοκτησία της Αρχής για διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες νομοθετημάτων ή άλλων διατάξεων ή οδηγιών και για καταγγελία ή σύλληψη των παραβατών.
 • Ενεργεί πάντοτε με τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη των λιμενικών περιοχών, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις εκάστοτε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τις εκάστοτε πρόνοιες του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμένων. (στ) Χειρίζεται πυροσβεστικό εξοπλισμό μέσα σε λιμενική περιοχή και συνεργάζεται, σε περίπτωση ανάγκης, με τον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό.
 • Χειρίζεται οποιαδήποτε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας θεωρεί αναγκαίο να εγκαθιστά από καιρό σε καιρό, η Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών περιοχών.
 • Ενημερώνει το Λιμενοφύλακα, που τον αντικαθιστά, σχετικά με οποιαδήποτε παρατήρηση ή ύποπτη κίνηση, που θα είχε τυχόν υποπέσει στην αντίληψή του και δεν εγκαταλείπει την υπηρεσία του αν ο αντικαταστάτης του δεν παρουσιαστεί, για ν’ αναλάβει υπηρεσία.
 • Αναφέρει αμέσως οποιοδήποτε γεγονός συμβεί, στην ώρα της υπηρεσίας του, στον προϊστάμενό του και το καταγράφει στο βιβλίο συμβάντων.
 • Σε περίπτωση αμφιβολίας καθόσον αφορά το τι θα πρέπει να κάμει, αναφέρεται στους προϊσταμένους του.
 • Απασχολείται σε μέρες και ώρες, που θα καθορίζει η Αρχή, που θα περιλαμβάνουν εργασία πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα των εναλλασσόμενων φυλακών.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
 • Αρτιμέλεια και καλή υγεία.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ψυχραιμία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου. Όσοι από τους αιτητές θα παρακαθίσουν στην πιο πάνω γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €20 για κάλυψη διοικητικών εξόδων, ύστερα από προσωπική πρόσκληση της Αρχής για τις εξετάσεις και όχι με την υποβολή της αίτησης για διορισμό. 626

Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Αναφορικά με τους υποψηφίους – (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης? και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 19 των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι 2016, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο καθορίστηκε η πιο πάνω θέση, ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψηφίων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, τότε καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι πέτυχαν στη γραπτή εξέταση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον Πίνακα αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 27.7.2020 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 27.7.2020. 12. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. 13. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.