Λειτουργός Προώθησης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων – Universal Life Insurance Public Co Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 21, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Financial Services
 • Company Universal Life Insurance Public Co Ltd
Job Description

Η Universal Life ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο με γνώσεις σε επενδυτικά και χρηματοοικονομικά θέματα, το οποίο θα ηγηθεί του έργου Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Κλάδος 7). Ταυτόχρονα, θα έχει την ευθύνη της προώθησής των Ομαδικών Επενδυτικών Ασφαλίσεων Ζωής (Κλάδος 3) και των υπολοίπων Ομαδικών Σχεδίων της Εταιρείας.  Η θέση θα υπάγεται στο Τμήμα Πωλήσεων, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Κύρια καθήκοντα θέσης

 • Ενίσχυση και εμβάθυνση της υφιστάμενης υποδομής και διαδικασιών σε σχέση με Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία (Κλάδος 7) στην Εταιρεία
 • Παρουσίαση και προώθηση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων σε υποψήφιους και υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες
 • Συμμετοχή στην Παρουσίαση και Προώθηση Ομαδικών Σχεδίων Κλάδου Ζωής και Κλάδου Ατυχημάτων σε υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες
 • Ανάλυση των αναγκών των υποψηφίων και υφισταμένων πελατών και παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών συμβουλών
 • Συντονισμός και συνεργασία με το Δίκτυο Πωλήσεων για την προώθηση των Συνταξιοδοτικών και Ομαδικών Προγραμμάτων της Εταιρείας
 • Οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική εργασία του ανατεθεί σε σχέση με τα Ομαδικά Ασφαλιστικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία

Απαιτούμενα προσόντα

 • Καλή γνώση επενδυτικών / χρηματοοικονομικών θεμάτων
 • Δίπλωμα Πανεπιστημίου σε Χρηματοοικονομικά, Επενδυτικά, Οικονομικά ή άλλο συναφή κλάδο.  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα από τους πιο πάνω κλάδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Κατοχή του επαγγελματικού τίτλου CFA θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές, πωλησιακές και οργανωτικές δεξιότητες, πρωτοβουλία και ικανότητα να εργάζεται σε ανεξάρτητη βάση
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Απολαβές και ωφελήματα:
Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές (συμπεριλαμβανομένου φιλοδωρήματος με βάση την απόδοση) αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό),
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://career.unilife.com.cy/ μέχρι τις 15/3/2020.

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Finance, Financial investments, International Relations / Economists, jobs.