Λειτουργός Επικοινωνίας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 29, 2019
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Public Relations and Communications
  • Company eyjobs
Job Description

Η Ernst & Young Cyprus Ltd, εκ μέρους του πελάτη της, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τουλάχιστον 5 κενών θέσεων Επιστημονικών Λειτουργών (τουλάχιστον 3 μόνιμων και 2 έκτακτων θέσεων), 1 κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και 1 κενής θέσης Λειτουργού Επικοινωνίας:
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της κυβέρνησης για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ).  Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και διεθνή δικτύωση.
Η ανάγκη για στελέχωση των εν λόγω θέσεων εργασίας προκύπτει στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης του Ιδρύματος και των δραστηριοτήτων του.

 

Λειτουργός Επικοινωνίας (1 κενή θέση)
Η θέση του Λειτουργού Επικοινωνίας είναι Πρώτου διορισμού.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα, καθώς και την επιμέλεια των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων και το σχεδιασμό και διαχείριση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.
Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση:
https://emeia.ey-vx.com/2594/123347/landing-pages/litourgosepikoinonias.pdf

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πανεπιστημιακός δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των ακόλουθων κλάδων: Πολιτικές Επιστήμες, Πολιτική Επικοινωνίας, Διαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia Design), Δημόσιες Σχέσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Επικοινωνιολογία, Κοινωνιολογία, Δημοσιογραφία, Μάρκετινγκ, Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας.
  •   Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. https://eysurveytool.ey.com/wix/p4357679.aspx .Mόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου (+357 22 209 908) ή μέσω email ([email protected]).

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για τις θέσεις Επιστημονικού Λειτουργού και Λειτουργού Επικοινωνίας θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.
Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ληφθεισών αιτήσεων και θα επικοινωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.
Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη συλλογής των αιτήσεων και αξιολόγησης τους κατά το πρώτο στάδιο (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από το ΙδΕΚ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Communication, International Relations / Economists, Marketing / PR / Social Media, Media - Journalism, Social / Political Sciences, jobs.