Λειτουργός Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Α΄, Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 20, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Α΄, Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(ιι): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, συντονισμό των εργασιών, διοίκηση, αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων από τους τομείς του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

(β) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων νομοθεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εφόρου.

(γ) Στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας, ετοιμάζει αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, εγκυκλίους, επιστολές, πρακτικά και υπομνήματα και συμβάλλει στη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του Εφόρου.

(δ) Διενεργεί ελέγχους και διεξάγει έρευνες στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Εφόρου.

(ε) Διαχειρίζεται το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας και παρακολουθεί την τήρησή του.

(στ) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις και συμβουλεύει σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

(ζ) Εκπροσωπεί τον Έφορο σε ομάδες εργασίες και συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στο ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις.

(η) Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(θ) Συλλέγει από τις αρμόδιες αρχές και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

(ι) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει το κατώτερο προσωπικό.

(ια) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law).

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με τις αρμοδιότητες του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of International Relations / Economists, Lawyers, jobs.