Λειτουργός Διαχείρισης Τ/Κ περιουσίων – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 14, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών, Υπουργείο Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την 2.11.2019, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 24.1.2020 και αρ. γνωστοποίησης 76 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι υποψήφιοι που  παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών τα οποία περιλαμβάνουν-
(α) Κατανομή τουρκοκυπριακής γεωργικής γης σε κλήρους και παραχώρησή τους σε δικαιούχους·
(β) στέγαση προσφύγων σε τουρκοκυπριακές κατοικίες και προώθηση των θεμάτων επιδιόρθωσής τους·
(γ) παραχώρηση υποστατικών και ανοικτών χώρων για σκοπούς επαγγελματικής αποκατάστασης προσφύγων·
(δ) ετοιμασία συμβολαίων μίσθωσης περιουσιών και προώθηση δικαστικών μέτρων σε περιπτώσεις παράβασης συμβολαίων ή επεμβάσεων·
(ε) προστασία των συμφερόντων των ιδιοκτητών κατά την εφαρμογή πολιτικής ή/και νομοθεσίας που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία (π.χ. απαλλοτριώσεις)· και
(στ) ετοιμασία εκτιμήσεων περιουσιών, καθώς και ενοικίων.
(2) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία, ετοιμάζει εκθέσεις/μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
(3) Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς, καθώς και τα εκάστοτε κριτήρια για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσίων και διεκπεραιώνει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διαχείριση Ακινήτων, Εκτιμήσεις, Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Γεωπονία, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at Law), Πολιτικές Επιστήμες. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Civil Engineers, Geologists, International Relations / Economists, Lawyers, Social / Political Sciences, Surveys / Questionnaires, jobs.