Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 12, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται όπως αναφέρεται και πιο κάτω ότι οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Θαλάσσια Βιολογία ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Επιστήμες.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα

προσόντα, έχουν ως εξής:

 

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, συνήθως κάτω από την επίβλεψη ανώτερου λειτουργού και  υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
(β) Βοηθά στη διεξαγωγή έρευνας ή διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με άλλους λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και αναλαμβάνει ή συμμετέχει στη συγγραφή των σχετικών εκθέσεων.
(γ) Δυνατό να τοποθετηθεί και ως υπεύθυνος λειτουργικής μονάδας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών όπως π.χ. του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών μέσω Δορυφόρου, Ερευνητικού Σταθμού Υδατοκαλλιέργειας, κλπ.
(δ) Εφαρμόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσία.
(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Βιολογία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Επιστήμες, Μηχανική της Πληροφορικής, Οικονομικά. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα που αναφέρεται στην παρ.(1)θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Biologists, Computer Science, International Relations / Economists, IT - System Engineer, IT – Programming, Mechanical Engineers, jobs.