ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

Job Overview

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Νομικό Βοηθό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

 1. Απαιτούμενα Προσόντα
  • Κάτοχος Πτυχίου Νομικής.
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, (MS Office (Word, Excel, PowerPoint, κ.α.).
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή).
  • Άριστες γραμματειακές και οργανωτικές δεξιότητες.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
  • Ως πρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν, τίτλοι σπουδών ή πείρα σε Διαχείριση Συμβολαίων (Contract Administration) ή Δίκαιο Κατασκευών (Construction Law).
Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

 

 1. Καθήκοντα Ευθύνες

 

  • Σύνταξη αλληλογραφίας.
 • Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων για σχετικές νομοθεσίες
 • Τήρηση Πρακτικών Συναντήσεων/ Συνεδριάσεων.
   • Τήρηση αρχείου.
   • Διεξαγωγή Σεμιναρίων, Ημερίδων.
   • Επικοινωνία με Μέλη.
   • Υποστήριξη Μελών σε συναφή θέματα.
 

 1. Απολαβές – Ωφελήματα

 

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

 

Αιτήσεις (τυπώστε από https://www.oseok.org.cy/modules/news/datafiles/FILE_7412C3-BEAB6E-DFB40E-D023D6-27575E-1D4834.pdf ),  συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση [email protected],  μέχρι τις 28/10/2021.

 

Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αξιολογείται.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies