Κενές Θέσεις – ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑμΕΑ «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» – Κέντρου Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 12, 2020
  • Location cyprus, larnaca
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο - Χρώματα Ζωής
Job Description

Το Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής», δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης/θέσεων πλήρους ή και μερικής απασχόλησης των ακόλουθων ειδικοτήτων: Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Ειδικής Γυμναστικής.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1.    Σύµφωνα µε οδηγίες ή/και καθορισμένο πρόγραµµα και αναλόγως της ειδικότητας του, το/τα άτομο/α που θα προσληφθεί/προσληφθούν θα πρέπει να:
(α) συµµετέχει/ουν σε πολυθεµατική οµάδα αξιολόγησης προβληµάτων και αναγκών των ΑμΕΑ που αξιολογούνται για να ενταχθούν ή που εξυπηρετούνται ήδη στο Κέντρο
(β) παρέχει/ουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή/παρέμβαση και αποκατάσταση προς τα ΑμΕΑ που εξυπηρετούνται στο Κέντρο
(γ) οργανώνει/ουν και εφαρµόζει/ουν κατάλληλα προγράµµατα, με στόχο την ψυχοκινητική και κοινωνική πρόοδο/εξέλιξη καθώς και τη δημιουργική και ευχάριστη απασχόληση των ΑμΕΑ που εξυπηρετούνται στο Κέντρο
(δ) εποπτεύει/ουν, καθοδηγεί/ούν και εκπαιδεύει/ουν το βοηθητικό προσωπικό του Κέντρου
(ε) υποβάλλει/ουν προγραμματισμό και τις απαιτούµενες εκθέσεις σε θέµατα της αρµοδιότητάς του/τους
2.    Μεριμνά για τη διαφύλαξη, τον έλεγχο και την καλή χρήση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον τοµέα του/τους.
3.    Εκτελεί/ούν οποιαδήποτε  άλλα καθήκοντα του/τους ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τον/τη Διευθυντή/ρια του Κέντρου.

Απαιτούμενα προσόντα:
1.    Πανεπιστημιακό πτυχίο στην αντίστοιχη ειδικότητα που γίνεται η αίτηση: Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Ειδικής Γυμναστικής.
2.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, συναισθηματική σταθερότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.    Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια, σταθερότητα και προσήλωση στο καθήκον.
4.    Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
5.    Πάρα πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, απαιτείται να έχουν τουλάχιστον πιστοποιητικό καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

1.    Η φύση των καθηκόντων της θέσης δυνατό να συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου, αλλά το σύνολό των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθµό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
2.    Θα προσφερθεί μισθός και πακέτο ωφελημάτων αναλόγως προσόντων κι εργασιακής πείρας.
3.    Περίοδος δοκιμασίας: Έξι (6) μήνες
6.    Αιτήσεις με την συνοδεία βιογραφικού σημειώματος, γίνονται δεκτές μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.
7.    Για πληροφορίες κι έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Κέντρο Ενηλίκων «ΙΑΣΟΝΕΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» (οδός Χαρίτων 57, Συνοικισμός Ζήνων), από τις 09:00-16:00, Τηλ:24650440.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Health Care, Musicians / Singers, Physiotherapists / Massage, Teachers, jobs.