Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 13, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των

Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500,25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00. 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την 1.12.2018, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 1.3.2019 και αρ. γνωστοποίησης 153 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα

προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου

του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους –

1. Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και διεκπεραιώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του

Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν

τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

2. Παρακάθεται στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τηρεί συνοπτικά πρακτικά των

συζητήσεων που διεξάγονται σ΄ αυτές.

3. Ελέγχει το κείμενο των νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου, Κανονισμών ή εγγράφων που κατατίθενται στη Βουλή

και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ή/και στις

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

4. Συντάσσει εκθέσεις, μνημόνια, επιστολές ή άλλα έγγραφα αναγκαία για τη διεξαγωγή των εργασιών των

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και συλλέγει και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία μελετών για θέματα που

αφορούν τα καθήκοντά του.

5. Συντάσσει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, προτάσεις

νόμου και προβαίνει στον τελικό νομοτεχνικό έλεγχο και στη διαμόρφωση νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου,

Κανονισμών και εγγράφων που υποβάλλονται για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.

6. Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή στις Οικονομικές

Επιστήμες ή στη Δημόσια Διοίκηση.

(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποτελεί

πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες έδω

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Customer Service, International Relations / Economists, Lawyers, Secretarial, jobs.