Γραφίστας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 12, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Γραφίστα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.720, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Αναλαμβάνει την καλλιτεχνική επεξεργασία των εκδόσεων και άλλων παραγωγών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.
(β) Ετοιμάζει μακέτες και προσχέδια για τις διάφορες εκτυπωτικές εργασίες που αναλαμβάνει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και παρακολουθεί τη διεκπεραίωσή τους.
(γ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση: Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ΄ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Δίπλωμα διετούς τουλάχιστο κύκλου σπουδών αναγνωρισμένης Επαγγελματικής Σχολής, σε θέματα Διακοσμητικών ή Γραφικών Τεχνών.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής (σε περίπτωση Ελληνοκύπριου υποψηφίου) ή της Τουρκικής (σε περίπτωση Τουρκοκύπριου υποψηφίου) και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Όσοι διορίζονται με απαίτηση μιας άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής, πρέπει να αποκτήσουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας μέσα σε τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και να επιτύχουν για το σκοπό αυτό σε ειδικό γραπτό διαγωνισμό. Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Graphic Designers, Interior and Exterior Decorators, Interior Designer, jobs.