Γενικός Διευθυντής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 13, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 5 Years
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Business Supplies and Equipment
 • Company ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Job Description

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» Αμέρικος Αργυρίου, το μεγαλύτερο και πολυδιάστατο ίδρυμα για παιδιά και ενήληκες με ιδιαιτερότητες,

δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ιδρύματος στη Λεμεσό.

Θέση

Διεύθυνση και διοίκηση του προσωπικύ του Ιδρύματος. Άμεσα υπό ευθύνη του προσωπικό είναι οι διευθυντές των μονάδων, του

οικοτροφείου και το προσωπικό των υπηρεσιών διαχείρισης και στήριξης.

Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα κοινωνικής εργασίας, ευημερίας, πρόνοιας και διοίκησης, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας,
 • διεύθυνση προσωπικού ή άλλου συναφές κλάδου.
 • Πενταετής τουλάχιστο εμπειρία σε ανάλογη θέση επιστημονικού προσωπικού ή/και προϊσταμένου.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής κλπ.).
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ευχέρεια στην επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, και ευθυκρισία.
 • Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων θα θεωρειθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου της διεύθυνσης προσωπικού και συντονισμού καιεποπτείας όλων των προγραμμάτων.
 • Προετοιμασία, επεξεργασία και διαχείριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον λογιστή και παρουσίαση στο Δ.Σ. προς έγκριση, καθώς και ευθύνη προετοιμασίας της ετήσιας κρατικής χορηγίας.
 • Αξιολόγηση, καθοδήγηση και εποπτεία του προσωπικού του ιδρύματος.
 • Επαφές με κρατικούς παράγοντες, κυβερνητικές και μη υπηρεσίες και φορείς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία τουΙδρύματος και προώθηση κοινών στόχων.
 • Προώθηση των δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος και αντιπροσώπευση και προβολή του έργου του Ιδρύματος προς τα έξω.
 • Συναντήσεις με γονείς και κηδεμόνες των ενηλίκων και ανηλίκων που τους παρέχονται υπηρεσίες από το ίδρυμα και ενημέρωσηαυτών για την πρόοδο των παιδιών/συγγενών τους.
 • Ενημέρωση, συμβολή και έγκριση της ετήσιας στοχοθέτησης των μονάδων ΕΟΜ1, ΑΛΜΑ, ΚΗΦΑ, Εργαστήρι Τέχνης και τουοικοτροφείου σε συνεργασία με τους διευθυντές των εν λόγω υπηρεσιών/μονάδων και άλλων προγραμμάτων και/ή μονάδων
 • και/ή υπηρεσιών που θα παρέχει κατά καιρούς το ίδρυμα.
 • Αναζήτηση τρόπων και συμβολή στην αναβάθμιση των εργασιών και λειτουργίας του Ιδρύματος και συμβολή στην αναζήτησηχρηματοοικονομικών πόρων για ενίσχυση των οικονομικών του ιδρύματος. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και/ή άλλων προγραμμάτων για άντληση επιπρόσθετων κονδυλίων.
 • Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και του Συνδέσμου φίλων του Ιδρύματος Θεοτόκος.
 • Φροντίζει για τη επίλυση διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ ενοίκων-υπηρετουμένων.
 • Συγκαλεί και ηγείται και συντονίζει θεσμοθετημένες – εβδομαδιαίες και μή συναντήσεις με το προσωπικό και το διευθυντικόπροσωπικό των μονάδων του ιδρύματος.
 • Ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών που συνάδουν με την φιλοσοφία που διέπει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ισότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.
 • Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλης εργασίας που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Θεοτόκος και/ή που του ανατίθεται από Δ.Σ.

Το Ίδρυμα προσφέρει 13ο μισθό και ταμείο προνοίας. Ο μισθός θα κιμανθεί αναλόγως των προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, κον Αλέκο

Ορουντώτη, στο email: [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Psychologists, Social / Political Sciences, jobs.