Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 31, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρ. Προκήρυξης: ΤΑΘΕ/01/2020

Σας ενημερώνουμε ότι ο κλάδος Ελέγχου του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να προχωρήσει στην κατάρτιση λίστας Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σύμφωνα με την προκήρυξη ΤΑΘΕ/01/2020. Βάσει του Καταλόγου, το ΤΑΘΕ θα συμβληθεί με 8 άτομα για παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής περιπολιών/ επιθεωρήσεων και ελέγχων σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο. Τα άτομα αυτά θα απασχολούνται κυρίως εκτός του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας. Οι συμβάσεις θα αφορούν το 2020 με δικαίωμα της αναθέτουσας Αρχής για συνέχιση των υπηρεσιών και κατά το 2021 και 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα καθήκοντα των Επιθεωρητών, τους γενικούς όρους, τις απολαβές, τα προσόντα, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων εθνικών παρατηρητών και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ: www.moa.gov.cy/dfmr

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα, Διαγωνισμός για την κατάρτιση λίστας προτεραιότητας ενδιαφερόμενων ατόμων για την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και [email protected]. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλεί όχι αργότερα από την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι αιτητές θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέβαλαν την αίτηση, βεβαίωση παραλαβής και αριθμό πρωτοκόλλου. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών/ δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή (scanned – σαρωμένα) όπως αναγράφονται στο Μέρος Β των εγγράφων του Διαγωνισμού. (Σημειώνεται ότι το μέγεθος του ηλεκτρονικού μηνύματος (μαζί με τα συνημμένα έγγραφα) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 ΜΒ. Είναι αποδεκτή η αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων).

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους μέσω e-mail στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.