Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού – Θέση Εκτελεστικού Μηχανικού – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 19, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
 • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ)
ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

To Υπουργείο Εσωτερικών (Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, Εκτελεστικού Μηχανικού, για τo έργo «Ανέγερση Αστεροσκοπείου στα Αγρίδια», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Interreg και για άλλο συναφές έργο. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Οργάνωση επίβλεψη και έλεγχος κατασκευής έργων περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

 • Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών υλικών στο εργαστήριο.
 • Επίβλεψη χωρομετρικών εργασιών και έλεγχος χωρομετρικών σχεδίων.
 • Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής και Επιμέτρησης Ποσοτήτων.
 • Έλεγχος Κατασκευαστικών Σχεδίων.
 • Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και διασφάλιση πλήρωσης των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.
 • Διασφάλιση εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Ετοιμασία ειδικών εκθέσεων που αφορούν το Έργο, (π.χ. Προόδου, Αξιολόγησης Αλλαγών και Απαιτήσεων, Πλήρωσης Απαιτήσεων Τεχνικών προδιαγραφών, Πρακτικά Συνεδριών, Τεχνικά Δελτία κλπ.).
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας στο εργοτάξιο.

(β) Ενεργεί ως Μηχανικός Έργου, είτε ως Επιβλέπων Μηχανικός, είτε ως Βοηθός Μηχανικού Έργου, είτε ως Επιθεωρητής Εργοταξίου.
(γ) Παρακολούθηση και ετοιμασία των συμβατικών υποχρεώσεων των έργων σύμφωνα με τις σχετικές καθοδηγητικές οδηγίες, κανόνες και εγκυκλίους του σχετικού Προγράμματος
(δ) Διεκπεραίωση της εργασίας του όπου απαιτείται και ανάλογα με την περίπτωση, με τη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad ή άλλου παρόμοιου σχεδιαστικού προγράμματος, του Λογισμικού προγράμματος Microsoft Project ή άλλου παρόμοιου προγράμματος σχετικό με τον προγραμματισμό και συντονισμό Έργων, καθώς και των Λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Word και Excel.
(ε) Συντονισμός, έλεγχος και εποπτεία έργων και διαχείριση συμβολαίων που μελετώνται και επιβλέπονται από ιδιώτες Συμβούλους. Αξιολόγηση παραδοτέων που υποβάλλονται από αυτούς.
(στ) Εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας.
(ζ) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους κλάδους πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(4) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε χρόνων στην επίβλεψη έργων.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 2(4)) θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(6) Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα στη διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή προγράμματα Διασυνοριακής, Διακρατικής ή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(7) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3. Η περίοδος απασχόλησης του εκτελεστικού Μηχανικού θα είναι 22 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμων του 1967 έως 2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο  του είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην εξειδικευμένη κατεύθυνση της πολιτικής μηχανικής που απαιτείται. Πείρα σε κατώτερη βαθμίδα από την απαιτούμενη του Πολιτικού Μηχανικού δεν θα αναγνωρίζεται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, οδός Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός, στον 1ο όροφο, (κτήριο Α) στο Γραφείο αρ. 9 της Πρώτης Γραμματέως, μεταξύ των ωρών 8.30 και 14.30, ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.30. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 2 μονάδες (Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη).
Γενική μεταπτυχιακή πείρα στην πολιτική μηχανική πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των πέντε χρόνων: 1-12 μονάδες (1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια).
Ειδική μεταπτυχιακή πείρα σε θέμα επίβλεψης μεγάλων οικοδομικών και τεχνικών έργων αξίας πέραν του €1 εκατομμυρίου, έκαστο. Η πείρα αυτή προσμετρείται στην περίπτωση που υπάρχει πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των πέντε χρόνων: 2-16 μονάδες (2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα χρόνια).
Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έργων ή προγραμμάτων Διασυνοριακής, Διακρατικής ή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας: 4-24 μονάδες (4 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες υπηρεσίας, με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια)

Σημ.: Η Γενική και Ειδική πείρα δεν θα προσμετρείται για την ίδια περίοδο.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.