Εκτελεστικός Μηχανικός – Δημόσια Υπηρεσία

Job Overview

 • Industry Government Administration
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

 • Α9: €30.414, €31880, €33.346, €34.812, €36.279, €37.745, €39.211, €40.677, €42.143
 • Α11: €40.526, €42.165, €43.804, €45.443, €47.081, €48.720, €50.359, €51.997, €53.636
 • Α12: €44.968, €47.070, €49.173, €51.275, €53.377, €55.480, €57.582, €59.684

Συνδυασμένες Κλίμακες.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω εργασιών σε σχέση με έργα ύδρευσης και λειτουργίας του συστήματος υδατοπρομήθειας:
 • Εκπόνηση μελετών, ετοιμασία σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων κόστους έργων.
 • Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, τεχνικών όρων, προδιαγραφών και αξιολογήσεων προσφορών για έργα, μηχανήματα, εξαρτήματα, εξοπλισμό κλπ.
 • Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο κατασκευαστικών και άλλων έργων του Συμβουλίου, ετοιμασία εκθέσεων προόδου έργων και έκδοση πιστοποιητικών πληρωμής.
 • Οργάνωση και εποπτεία της διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης έργων, συμπεριλαμβανομένης και της καλής λειτουργίας και συντήρησης των αγωγών, υδατοδεξαμενών, αντλιοστασίων κλπ.
 • Καταρτισμό προγραμμάτων άντλησης – κατανάλωσης και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων ή/και εκθέσεων αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του δικτύου Ύδρευσης.
 • Ετοιμασία και έλεγχο προγραμμάτων αναφορικά με τη λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση του εξοπλισμού του Συμβουλίου και την έγκαιρη ετοιμασία καταστάσεων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών του εξοπλισμού του Συμβουλίου.
 • Έλεγχο της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού.
 • Οργάνωση, κατεύθυνση και έλεγχο των εργασιών που διεξάγονται για την εγκατάσταση και λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφόρησης (G.I.S.).
 • Μελέτη και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με προγράμματα επικοινωνίας και σύνδεσης μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού – τηλεμετρικού εξοπλισμού.
 • Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
 • Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα- Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Τοπογραφική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

 • Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
 • Αναφορικά με τους υποψηφίους – των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:

Όταν οι ανάγκες του Συμβουλίου το απαιτούν, τα στην παράγραφο απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης. Οι παρούσες ανάγκες του Συμβουλίου απαιτούν όπως οι εν λόγω θέσεις πληρωθούν ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση και στις δυο κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατηγορία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 10(1) των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 έως 2020, κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου, εκτός αν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί σε ειδική περίπτωση να προβεί στον διορισμό με σύμβαση με ορισμένη χρονική διάρκεια προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υφιστάμενο προσωπικό.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και να παραδοθούν με το χέρι στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα, όπου θα πρέπει να καταγράφονται οι ημερομηνίες απασχόλησης και τα καθήκοντα.

Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση.

Τα πρωτότυπα των υποβληθέντων πιστοποιητικών και, στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στην αίτηση αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας, θα πρέπει να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 18 των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 – 2020, το Συμβούλιο θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση, ή και στις δύο.

Σε περίπτωση διεξαγωγής γραπτής εξέτασης το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την προκαταβολή τέλους €50 για τη συμμετοχή υποψηφίου στην εξέταση.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies