Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: December 18, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
 • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» για το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: 

 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ή/και βασικό τίτλο σπουδών στα πεδία: Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θα αποτελεί πλεονέκτημα:

 • Διδακτορικός τίτλος, διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πείρα στην οργάνωση εργαστηρίων καθώς και ερευνητικό / συγγραφικό έργο.

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.

Επιπλέον, (α) Σύμφωνα με τον «περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με τη συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και (β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

1. Επιστολή στην οποία να αναγράφεται: (2 αντίγραφα)

(α) Σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου (εάν ισχύει), καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων.

(β) Η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.

(γ) Στοιχεία επικοινωνίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά) – (2 αντίγραφα).

3. Κατάλογο δημοσιεύσεων (εάν ισχύει) (2 αντίγραφα).

4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα).

5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τους οποίους πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις (2 αντίγραφα).

Καθήκοντα / Ευθύνες

1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Ακολουθεί η λίστα ενδεικτικών μαθημάτων που θα κληθεί ο/η υποψήφιος/ια να υποστηρίξει: 

 • Βασικές Αρχές της διαφήμισης και της επικοινωνίας
 • Προγραμματισμός επικοινωνίας, προϋπολογισμός και τεχνικές ελέγχου
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Διαχείριση αντιλήψεων
 • Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία (Internal Marketing)
 • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα στην επικοινωνία
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Διοίκηση επικοινωνίας σε κρίση.

2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας στην ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός, ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μαρία Κωνσταντίνου στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 25002210.

Σημειώνεται ότι:

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
277395

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.