Δήμος Λάρνακας – Θέση Δημοτικού Μηχανικού και Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας

Job Overview

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Μηχανικού και μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (Θέσεις Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων, οι μισθολογικές κλίμακες, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού).

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α14(ιι): €57077, 59535, 61933, 64451, 66909, 69367, 71825, 74283, 76741.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες
2.1. Υπεύθυνος για:
2.1.1 την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου.
2.1.2 την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών και διαταγμάτων που διέπουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτερο τεχνικό τομέα, με έμφαση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και Κανονισμούς, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον περί Δήμων Νόμο, τον περί Ελέγχου Διαφημιστικών Πινακίδων Νόμο, τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο και Κανονισμών.
2.1.3 τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση, εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου και ετοιμασία εκθέσεων προόδου.
2.1.4 τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομής, διαχωρισμούς οικοπέδων, ανάπτυξη γης και πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και τη διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για άδειες οικοδομής.
2.1.5 την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2.1.6 την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για άδειες οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, αναπτύξεως γης και συναφών θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία αρχείου, ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων.
2.2. Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσής τους.
2.3. Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
3.1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στη Πολεοδομία ή στη Πολιτική Μηχανική. (Σημείωση: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (*Σημαντική είναι η σημείωση (1) κατωτέρω).
3.1.2 Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.
3.2 Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα Πολεοδομίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. (*Σημαντική είναι η σημείωση (2) κατωτέρω).
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Προφορική Εξέταση
Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση με αριθμό 1 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης του Δημοτικού Μηχανικού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν μόνο σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 25/05/2022.

Σημαντική Σημείωση:
*(1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25/05/2022, Αρ. Πρ. 1138, και με βάση τις ανάγκες του Δήμου, απαιτούμενο προσόν ως η παράγραφος 3.1.1. του Σχεδίου Υπηρεσίας καθορίζεται το «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.»
*(2) Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25/05/2022, Αρ. Πρ. 1138 και με βάση τις ανάγκες του Δήμου, απαιτούμενο προσόν ως η παράγραφος 3.2. του Σχεδίου Υπηρεσίας καθορίζεται η «Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.»

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9 : €30413, 31880, 33347, 34814, 36281, 37748, 39215, 40682, 42149
Α11: €40525, 42164, 43803, 45442, 47081, 48720, 50359,51998, 53637
Α12: €47080, 49182, 51284, 53386, 55488, 57590, 59692

2. Καθήκοντα και Ευθύνες
2.1 Υπεύθυνος ή/και βοηθά για την οργάνωση, διεύθυνση και αποτελεσματική λειτουργία κλάδου/κλάδων της Τεχνικής Υπηρεσίας και την εφαρμογή της περί Δήμων νομοθεσίας και κανονισμών.
2.2 Εξετάζει αιτήσεις αναπτύξεως σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε υφιστάμενης νομοθεσίας και επιβλέπει έργα που εκτελούνται στα πλαίσια των αδειών αναπτύξεως.
2.3 Διεξάγει έρευνες, επισκοπήσεις, μελέτες και υποβάλει εκθέσεις σε σχέση με την ετοιμασία χωροταξικών, πολεοδομικών και άλλων ρυθμιστικών σχεδίων συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης περιοχών και οικοδομών ιστορικού ή και αρχαιολογικού χαρακτήρα.
2.4 Ετοιμάζει ή και ελέγχει δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις, όρους και προδιαγραφές για έργα Πολιτικής Μηχανικής , Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας.
2.5 Ετοιμάζει αρχιτεκτονικές μελέτες για Δημοτικά έργα συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, προδιαγραφών υλικών και μεθόδων κατασκευής και επιβλέπει την εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής, Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας.
2.6 Συντονίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
2.7 Τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.8 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία. (*Σημαντική είναι η σημείωση *(1) κατωτέρω).
(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
3.2 Εγγραφή ως μέλος του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
3.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
3.5 Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
1. Τα στην παράγραφο 3.1 απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
2. Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους και στις εξετάσεις επί του περί Οικοδομών Νόμου Κεφ.96. του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
3. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.
4. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
5. Η κάτοχος της υφιστάμενης θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την 22/2/2010 μετονομάζεται σε Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας με μισθολογική κλίμακα Α9-Α11-Α12.
6. Ο κάτοχος της υφιστάμενης θέσης Αρχιτέκτονα που υπηρετεί στο Δήμο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας, μετονομάζεται σε Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας με μισθολογική κλίμακα Α9-Α11-Α12+2, σε προσωπική βάση.
7. Οι κάτοχοι των υφιστάμενων θέσεων Αρχιτέκτονα και Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών που υπηρετούν στο Δήμο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για κατοχή του προσόντος της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3.

Προφορική Εξέταση
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης του Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας και τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν μόνο σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 6/07/2022.

Σημαντική Σημείωση
*(1) Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6/07/2022 Αρ. Πρ. 1141, και με βάση τις ανάγκες του Δήμου, απαιτούμενο προσόν ως η παράγραφος 3.1. του Σχεδίου Υπηρεσίας καθορίζεται το «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική»

1. Γενικές Σημειώσεις επί όλων των ανωτέρω Θέσεων:
1.1. Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 14/09/2011, οι κλίμακες εισδοχής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνονται κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας στο βασικό μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
Στην παρούσα προκήρυξη η κλίμακα της θέσης αναγράφεται χωρίς τη μείωση του 10%. Κατά την πλήρωση της θέσης θα εφαρμοστεί η πιο πάνω Εγκύκλιος.
1.2. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
1.3. Ο υπάλληλος που θα διοριστεί, θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα.
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2017.

2. Προϋποθέσεις Διορισμού:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των Περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Λάρνακας κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:
2.1. Είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
2.2. Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
2.3. Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
2.4. Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.
2.5. Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη δημοτική υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οργανισμό δημόσιου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
2.6. Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος/η για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

3. Υποβολή Αιτήσεων
3.1 Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Λάρνακας, κεντρικά γραφεία, 5ος όροφος, γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη, ή/και στο τηλέφωνο 24816566 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.larnaka.org.cy στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
3.2. Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €50,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. πληρωτέο σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο στον 2ο όροφο των κεντρικών γραφείων. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του Δήμου Λάρνακας. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα εξέτασης δεν επιστρέφεται. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3.3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, 5ος όροφος, γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.
3.4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων. Τα πρωτότυπα των ακαδημαϊκών προσόντων θα παρουσιασθούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.
3.5 Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζομένους στις ανωτέρω παραγράφους.
3.6 Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και τη μητρική γλώσσα των αιτητών.
3.7 Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.
Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
3.8 Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.
3.9 Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τους αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
3.10 Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησης τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.
3.11 Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα αιτιολογικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπόψη.
3.12 Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe to our newsletter