Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 10, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16: €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Είναι υπεύθυνος για –

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας ·

(β) την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Σχεδίων ή υπηρεσιών για τα οποία είναι αρμόδιες οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διερευνά την ανάγκη ή δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων μέτρων στην Κύπρο σε συνάρτηση με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του τόπου.

(4) Φροντίζει για την αξιολόγηση της λειτουργίας του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Σχεδίων ή υπηρεσιών και εισηγείται νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για βελτίωσή τους.

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Αναλογιστικές Σπουδές, Λογιστική.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων ή/και διαχείρισης Ταμείων Προνοίας ή Συντάξεων, ή σε υπεύθυνη θέση εκτέλεσης διοικητικών καθηκόντων, από την οποία τριετής τουλάχιστο πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με τις κοινωνικές συνθήκες, τις εργασιακές σχέσεις, την αγορά εργασίας στην Κύπρο και των διεθνών τάσεων σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Business Administration, Civil Engineers, Finance, Financial investments, International Relations / Economists, Lawyers, Mathematicians / Statisticians, jobs.