Διευθυντής, Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 27, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή, Υφυπουργείο Ναυτιλίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Υπεύθυνος για –

(α) τον προγραμματισμό, οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

(β) τη διεξαγωγή ερευνών, μελετών, επισκοπήσεων, την ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων, καθώς και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

(2) Βοηθά τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην εύρυθμη λειτουργία του Υφυπουργείου, καθώς και στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης ναυτιλιακής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική,

Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Ναυτιλιακές Σπουδές, Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barristerat-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Τεχνολογία της

Πληροφορικής.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

(β) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς ή Μηχανικού Α΄ χωρίς περιορισμούς αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, μετά από την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, σε θέματα ναυτιλίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Chemical Engineers, Chemists, Computer Science, Electrical Engineers, International Relations / Economists, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, Lawyers, Mechanical Engineers, Shipping, jobs.