Διευθυντή

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 10, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Job Description

1. Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και ο μισθός της θέσης είναι Α15: €64.713, €67,333, €69.953, €72.573, €75.193, €77.813 και Α16: €71.020, €73.640, €76.260, €78.880, €81.500, €84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Ο Διευθυντής θα διοριστεί με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Κεντρικό Φορέα όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο Τροποποιητικός Νόμος 254(Ι)/2004.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

3. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι ε υ θ ύ ν ε ς:

(α) Υπεύθυνος για –

(i) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κεντρικού Φορέα∙

(ii) την εφαρμογή της σχετικής με τον Κεντρικό Φορέα νομοθεσίας καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα∙

(iii) την υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.

(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

4. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ ό ν τ α:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση σε προσφυγικά θέματα, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα, σε ανώτερη θέση.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισότερες πληροφορίες εδώ