Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: March 13, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι €89.161 π.μ., στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 3.4.2020 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών και την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας.
(β) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση
της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς επίσης και στη λήψη και
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Κτηνιατρική και εγγραφή ως κτηνίατρος στην
Κύπρο.
(Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα της κτηνιατρικής επιστήμης.
(3) Δεκαετής τουλάχιστον άσκηση της κτηνιατρικής από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε
υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, Governmental / Europe / International Organizations, jobs.