Διευθυντή /τριας του Κέντρου Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 2, 2017
  • Location cyprus, larnaca
  • Qualification Certificate
  • Company Κέντρου Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο - Χρώματα Ζωής
Job Description

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ενηλίκων ΑΜΕΑ Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή / τριας.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Υπεύθυνος / η για:

(α) την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία του Κέντρου

(β) την υλοποίηση των στόχων και την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου όπως

τούτα εκάστοτε καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

(γ) τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με όλους τους

ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

2. Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα πολιτικής και δραστηριοτήτων του

Κέντρου στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας και πολιτικής της Κυβέρνησης.

3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του / της ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών. Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Εργασιοθεραπεία, Νοσηλευτική ή Φυσιοθεραπεία ή σε άλλο θέμα σχετικό με τις πιο πάνω επιστήμες.

2. Επαρκής πείρα στη διεύθυνση και λειτουργία Κέντρων ΑΜΕΑ

3. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με το Κέντρο νομοθεσίας και της πολιτικής της

Κυβέρνησης.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα και αγάπη προς τον

πάσχοντα συνάνθρωπο.

5. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ.

Μισθός και ωφελήματα:

θα προσφερθεί μισθός και πακέτο ωφελημάτων ανάλογα με τα προσόντα και την εργασιακή πείρα

Αιτήσεις: Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 20/11/2017. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων αποτείνεστε στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ροζίτας Κοντεάτη Academia Center Γραφείο 501 , 5ος όροφος από 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ . Τηλ : 24659370 / 99345501.