Διαχειριστής Αποθήκης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 11, 2019
 • Apply Before: March 11, 2019
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Oil & Energy
 • Company Εταιρεία Oil & Energy
Job Description

Εταιρεία πετρελαιοειδών  στη Λάρνακα ζητά να προσλάβει Διαχειριστή Αποθήκης με τα πιο κάτω προσόντα.

Προσόντα:  

 • Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής  ή/και ανώτερης εκπαίδευσης
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή & ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών  & Αγγλικών.
 • Επιθυμητή η γνώση χειρισμού παλετοφόρου / περονοφόρου
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες, ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα και συνέπεια
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Εκπλήρωση Στρατιωτικών υποχρεώσεων

Κύρια καθήκοντα:

 • Υπεύθυνος  για την οργάνωση της αποθήκης και την εύρυθμη λειτουργία της.
 • Τήρηση λειτουργικής ταξινόμησης υλικών και εξοπλισμού στην αποθήκη.
 • Η συμπλήρωση δελτίων παραλαβής εμπορευμάτων.
 • Τήρηση αρχείου εισαγωγής και εξαγωγής υλικών στο λογισμικό σύστημα της εταιρείας.
 • Στατιστικός έλεγχος κατανάλωσης υλικών για προσδιορισμό των ετήσιων αναγκών.
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων για έγκαιρο ανεφοδιασμό της αποθήκης και ετήσια απογραφή.
 • Η μεταφορά εμπορευμάτων και καθαριότητα αποθήκης.
 • Τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της αποθήκης.
 • Τήρηση των κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας.

Ελκυστικό Πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων)

Υποβολή αιτήσεων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  με τίτλο ‘Διαχειριστής Αποθήκης’ το αργότερο μέχρι 10/03/2019

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.