ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας – Κυβερνητικές Θέσεις Ελλάδα

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 11, 2020
 • Apply Before: December 11, 2020
 • Location greece,
 • Industry for the position European Union
 • Company Κυβερνητικές Θέσεις Ελλάδα
Job Description

Προσόντα

 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Επαγγελματικές άδειες οδήγησης (Γ΄και Δ΄)
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία 6 μηνών
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Πρώτος μισθός

 • €858
 • Επίδομα ανηλίκων τέκνων
  • 1 παιδί : €50
  • 2 παιδιά : €70
  • 3 παιδιά : €120

Ολόκληρη η προκήρυξη

268649

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, Drivers, Operations & Logistics, Production Workers / Packaging, Workers - Technicians, Workshop, jobs.