ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Κυβερνητικές Θέσεις Ελλάδα

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 18, 2020
 • Apply Before: November 30, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position European Union
 • Company Κυβερνητικές Θέσεις Ελλάδα
Job Description

Προσόντα

 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης Οξυγονοκολητή ( Α΄ή Β΄ Τάξης)
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης

Πρώτος μισθός

 • €858
 • Επίδομα ανηλίκων τέκνων
  • 1 παιδί : €50
  • 2 παιδιά : €70
  • 3 παιδιά : €120

 

Ολόκληρη η προκήρυξη

269737

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Electricians, Governmental / Europe / International Organizations, Technicians, Workers - Technicians, jobs.