Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – Θέση Ανώτερου Λειτουργού

Job Overview

  • Industry Government Administration

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και προαγωγής.
Ο μισθός της θέσης είναι : Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του ρυθμιστικού τομέα της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ).
(β) Βοηθά και συμβουλεύει το Διευθυντή-Πρώτο Λειτουργό Ψηφιακής Ασφάλειας σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
(γ) Συλλέγει, μελετά και αναλύει τα απαιτούμενα για την εκτέλεση των καθηκόντων του στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει μελέτες, σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, ετοιμάζει προδιαγραφές και συμβόλαια και αξιολογεί προσφορές σε θέματα της αρμοδιότητάς του και υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία.
(δ) Συνεργάζεται και εκπροσωπεί την ΑΨΑ σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας.
(ε) Συμμετέχει/συντονίζει Δράσεις της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου και στις εργασίες της ΑΨΑ ως ενιαίου εθνικού κέντρου επαφής.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική Μηχανική (περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής), Επιστήμη της Πληροφορικής, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα τηλεπικοινωνιών ή/και ηλεκτρονικής μηχανικής ή/και μηχανικής της πληροφορικής ή/και πληροφορικής.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και τις Τηλεπικοινωνίες ή/και την Ηλεκτρονική Μηχανική ή/και τη Μηχανική της Πληροφορικής ή/και την Επιστήμη της Πληροφορικής ή/και την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ή/και τριετής πείρα σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας ή/και Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, ή/και Κυβερνοασφάλειας ή/και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας ή/και Ελέγχων για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας, πέραν της οκταετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (2) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Σημειώσεις:
(1) Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(2) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.
Ακολούθως, οι οκτώ (8) πρώτοι σε βαθμολογία, θα κληθούν σε επιπρόσθετες γραπτές ή/και προφορικές δοκιμασίες, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
(α) Case study (σχετικού με το αντικείμενο όπως προβλέπεται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης) όπου οι υποψήφιοι θα απαντήσουν ερωτήματα και θα προβούν σε σχετική παρουσίαση (έλεγχος γνώσεων, αντιλήψεως και ικανοτήτων παρουσίασης – presentation skills).
(β) Case study όπου θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να διαχειριστούν μια δύσκολη περίπτωση σε σχέση με το προσωπικό (έλεγχος διαχείρισης προσωπικού).
(γ) Έλεγχο δυνατότητας εργασίας υπό πίεση, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving skills).
(δ) Role playing (για έλεγχο διαπροσωπικών σχέσεων).
Σημείωση: Ως όριο επιτυχίας των πιο πάνω εξετάσεων καθορίζεται το 55% και όσοι θα επιτύχουν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.
(3) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. 245 και ημερ. 6.2.2017). Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(4) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Γραφείου, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του Γραφείου.
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας – ΑΨΑ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου», το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2021.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα, καθώς επίσης και συμπληρωμένη Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, που βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο https://dsa.cy/careers.
Για πληροφορίες, ή προσκόμιση της σχετικής Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://dsa.cy/careers ή/και στο τηλέφωνο +357 22 693000.

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies