Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – δεκαοκτώ (18) κενές μόνιμές θέσεις Μηχανικού στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Job Overview

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δεκαοκτώ (18) κενών μόνιμων θέσεων Μηχανικού στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής «ΑΨΑ»). Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

 

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι:

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149.

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692.

Συνδυασμένες κλίμακες

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Ι. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα της υπηρεσίας του νομοθεσία.

(β) Τηρεί μητρώο Παροχέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών, Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ), Παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ) και Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ).

(γ) Συμμετέχει στην ετοιμασία ή και ετοιμάζει μελέτες, υποβάλλει εισηγήσεις, ετοιμάζει εκθέσεις και άλλα έγγραφα για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

(δ) Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αντίστοιχες εφαρμογές στο χώρο της Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας και την εφαρμογή των κανονισμών/ οδηγιών/ συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Ετοιμάζει προδιαγραφές και συμβόλαια και αξιολογεί προσφορές.

(στ) Διαχειρίζεται, αναλύει και αντιμετωπίζει περιστατικά παραβίασης ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, εκδίδει ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις, διεξάγει ανάλυση ευπαθειών, Artifact analysis, δικανική ανάλυση, διαχείριση κρίσεων Παροχέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών ή Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) ή Παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ) ή Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ) ή και άλλων επηρεαζόμενων μερών.

(ζ) Υποβάλλει εισηγήσεις για την εφαρμογή και την εποπτεία τήρησης μέτρων ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας.

(η) Συλλέγει, μελετά και αξιολογεί έγγραφα και πληροφορίες από Παροχείς Κρίσιμων Υποδομών πληροφοριών, από Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ), από Παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ) και από Παροχείς Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ), και διενεργεί, συντονίζει ή και εποπτεύει ελέγχους σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τις εργασίες του Εθνικού CSIRT.

(θ) Συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς εκπροσωπώντας την ΑΨΑ ή και το Εθνικό CSIRT.

(ι) Συμμετέχει στην ετοιμασία της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου και συντονίζει τις δράσεις της.

(ια) Παρακολουθεί και παραδίδει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς αρμοδιότητας του Εθνικού CSIRT.

(ιβ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση: Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση με το σύστημα βάρδιας ή με το σύστημα εφημερίας (on call), ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

ΙΙ. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική Μηχανική (περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής), Επιστήμη της Πληροφορικής.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(α) Αναφορικά με τους υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(β) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε περίπτωση που ισχύει το πρώτο, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτή.

(γ) Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

(δ) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον Νόμο και τους Κανονισμούς του ΓΕΡΗΕΤ μέσα σε 4 χρόνια ή σε 8 εξεταστικές (ανά εξάμηνο) περιόδους από το διορισμό τους.

(ε) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. (Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)).

(στ) Η θέση προκηρύσσεται βάσει των περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2020.

(ζ) Ο/Η Λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της ΑΨΑ, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.

(η) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν να υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την Αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο: https://cutt.ly/dsa-careers και να επισυνάψουν Βιογραφικό Σημείωμα, με αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν τα προσόντα και την πείρα τους. Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Μηχανικού ΑΨΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] εντός του χρονικού διαστήματος από τις 23 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00. Ταυτόχρονα, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί και η ηλεκτρονική Αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://careers.dsa.ee.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο II ανωτέρω. (Τα πρωτότυπα να παρουσιάζονται όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών, στο τηλέφωνο +357 22693000.

Apply for this job

Contact Us