Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – 7 θέσεις Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας (Μηχανικός)

Job Overview

  • Industry Government Administration

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας (Μηχανικός), στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.
Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Ο μισθός της θέσης είναι (Συνδυασμένες Κλίμακες):
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470. 37.677,
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,
A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Διεξάγει μελέτες, διεκπεραιώνει την αναγκαία αλληλογραφία, υποβάλλει εισηγήσεις, ετοιμάζει εκθέσεις και άλλα έγγραφα για τα θέματα της αρμοδιότητάς του που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(i) τον καθορισμό/προσδιορισμό Παροχέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών/Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ)/ Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ),
(ii) τον καθορισμό, την εφαρμογή και την εποπτεία τήρησης μέτρων ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας,
(iii) τις εργασίες αξιολόγησης επικινδυνότητας, εκτιμήσεων κινδύνου, σχεδίων προστασίας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης, κοινοποιήσεων περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, ευρωπαϊκών και εθνικών ασκήσεων κτλ.,
(iv) τη διαχείριση κοινοποιήσεων περιστατικών, παραβίασης μέτρων ασφάλειας,
(v) βοήθεια στη σύνταξη, Πρωτογενούς και Δευτερογενούς νομοθεσίας όπως Κανονισμών/Διαταγμάτων και ρυθμιστικών αποφάσεων για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, Κυβερνοασφάλειας και θέματα σχετικά με το προσωπικό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ΑΨΑ,
(vi) την παρακολούθηση και συγκέντρωση για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αντίστοιχες εφαρμογές στο χώρο της Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης και την εφαρμογή των κανονισμών/οδηγιών/συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(vii) την ετοιμασία προδιαγραφών και συμβολαίων,
(viii) την αξιολόγηση προσφορών,
(ix) την ετοιμασία της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κύπρου.
(β) Συλλέγει, μελετά και αξιολογεί έγγραφα και πληροφορίες από Παροχείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών, Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ), Παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ) και Παροχείς Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ), και διενεργεί, συντονίζει ή/και εποπτεύει ελέγχους (audits).
(γ) Συμμετέχει και συντονίζει δράσεις της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας,
(δ) Τηρεί μητρώο Παροχέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών, Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ), Παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ) και Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ).
(ε) Συνεργάζεται και εκπροσωπεί την ΑΨΑ σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:
Ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΨΑ, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της ΑΨΑ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών της εβδομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε έναν τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική Μηχανική (περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής), Επιστήμη της Πληροφορικής.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Εγγεγραμμένο μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης με βάση τη σχετική νομοθεσία, όπου εφαρμόζεται.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέση, ή/και τις Τηλεπικοινωνίες, ή/και την Ηλεκτρονική Μηχανική, ή/και τη Μηχανική της Πληροφορικής, ή/και την Επιστήμη της Πληροφορικής, ή/και την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ή/και διετής πείρα σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, ή/και Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, ή/και Κυβερνοασφάλειας, ή/και Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, ή/και Ελέγχων για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
2. Τα θέματα της γραπτής εξέτασης θα περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές ενότητες: κοινοποίηση και διαχείριση συμβάντων, αξιολόγηση κινδύνων και κρισιμότητας υποδομών, πλαίσιο κυβερνοασφάλειας (μέτρα ασφάλειας πληροφοριών) και γενικά θέματα πιστοποίησης και τυποποίησης που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της ΑΨΑ, ήτοι τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020, σχετικές Αποφάσεις και Διατάγματα.
3. Θα καταρτιστεί κατάλογος των υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση. Μετά από την ετοιμασία του Καταλόγου υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, το Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών ΑΨΑ θα καλέσει τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σε προφορική εξέταση, ως ακολούθως: Εφόσον οι κενές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί είναι επτά, ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση περιορίζεται στο τριπλάσιο, ήτοι το Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών ΑΨΑ θα καλέσει είκοσι ένα υποψηφίους σε προφορική εξέταση.
4. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) – ΑΨΑ» και να παραδοθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών, οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, Ηλιουπόλεως 12, Ταχυδρομική Θυρίδα 24412, 1704 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα, καθώς επίσης και συμπληρωμένη Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, που βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο https://dsa.cy/careers.

Για πληροφορίες, ή προσκόμιση της σχετικής Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://dsa.cy/careers ή/και στο τηλέφωνο +357 22 693000.

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies