Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου – 49 νέες θέσεις εργασίας – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 11, 2021
  • Apply Before: July 11, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Α/7-2021

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/7-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 02/07/2021 12:00 Μεσημέρι

ΕΞΕΤΑΣΗ: Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

1) Σαράντα πέντε (45) κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1: €15.200-€18.522-Α2: €15.260-€19.788).

2) Τέσσερις (4) κενές θέσεις Εργάτη Σταθμού (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Σταθμού), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα πιο κάτω.

Για Υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03

Συνημμένα αρχεία:
Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης.pdf
ΓΚΘ Α-7.2021.ΑναρτWeb-10.6.2021.pdf
ΣΧ. ΥΠΗΡ. ΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ.pdf
ΣΧ. ΥΠΗΡ.ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ.pdf
313611

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.