Ανώτερος Λειτουργός Φυλακών, Φυλακές

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 10, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 8 Years +
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Φυλακών, Φυλακές. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 βάσει του Ν.56(Ι)/2018. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά το Διευθυντή στην οργάνωση και διοίκηση των Φυλακών, την πειθαρχία και εκπαίδευση του προσωπικού, την ευημερία, απασχόληση, πειθαρχία, αναμόρφωση και εκπαίδευση των καταδίκων, καθώς και την εφαρμογή της σχετικής περί Φυλακών νομοθεσίας.

(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Εγκληματολογία, Κοινωνική Εργασία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα Κοινωνικών Επιστημών.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Οκταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση ή/και άσκηση της δικηγορίας.

(3) Πολύ καλή γνώση της περί Φυλακών Νομοθεσίας, καθώς και της Ποινικής Νομοθεσίας και Διαδικασίας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υγιής προσωπικότητα, ωριμότητα, συναισθηματική σταθερότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα στη διατήρηση της πειθαρχίας.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Για περισότερες πληροφορίες εδώ