Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή – Ευρωπαϊκή Ένωση

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 11, 2020
  • Apply Before: December 7, 2020
  • Location belgium,
  • Industry for the position European Union
  • Company Ευρωπαϊκή Ένωση
Job Description

Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού

Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της αναπληρωτή γενικού διευθυντή / αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας (βαθμός AD 15)

(Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

COM/2020/10397

(2020/C 377 A/01)

Ποιοι είμαστε

Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού αποτελείται από περίπου 530 υπαλλήλους και απαρτίζεται από έξι διευθύνσεις. Πέντε διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες και μία έχει υπαλλήλους τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λουξεμβούργο.

Η ΓΔ Προϋπολογισμού είναι η κεντρική υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του ετήσιου και του πολυετούς κύκλου. Διασφαλίζει την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού σε πλήρη συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η ΓΔ Προϋπολογισμού είναι επίσης αρμόδια για το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ από τα διάφορα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της επίτευξης υψηλών επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της ΓΔ BUDG είναι να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ παράγει απτά αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ. Γενικότερα, οι αρμοδιότητες και οι πολιτικές προτεραιότητες της ΓΔ Προϋπολογισμού διέπονται από τη Συνθήκη και εξειδικεύονται περαιτέρω στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όπως καθορίστηκαν από την πρόεδρο κ. von der Leyen, για την περίοδο 2019-2024.

Αναφορικά με την κενή θέση προς πλήρωση, η ΓΔ Προϋπολογισμού θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της ενωσιακής δημοσιονομικής στήριξης για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 με την ενίσχυση των τρεχουσών δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων για το μέσο SURE, καθώς και στη χρηματοδότηση διαφόρων πολιτικών της ΕΕ κατά τη φάση αποκατάστασης και ανάκαμψης. Η αύξηση της κλίμακας, της πολυπλοκότητας και της πολιτικής σημασίας των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΓΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (διευρυμένες χρηματοοικονομικές πράξεις που περιλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) επιβάλλει την ανάλογη ενίσχυση της διακυβέρνησης και της εποπτείας των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τι προτείνουμε

Τη θέση του/της αναπληρωτή γενικού διευθυντή / αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας (στο εξής: ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής) που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων των δραστηριοτήτων (δανειοληπτικών και δανειοδοτικών/χρηματοοικονομικών πράξεων) που αναλαμβάνει η Διεύθυνση BUDG E.

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να αναλαμβάνονται βάσει διαφανών και επαρκώς τεκμηριωμένων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές εκτελούνται με τους ευνοϊκότερους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης τρόπους και με πλήρη σεβασμό των κανονιστικών και δεοντολογικών απαιτήσεων. Οι εξαρτώμενοι από τη συμπεριφορά κίνδυνοι και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που αποτελούν σημαντική απειλή για τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή για τη φήμη της Επιτροπής πρέπει να εντοπίζονται και να μετριάζονται αποτελεσματικά, εάν δεν εξαλείφονται. Η Επιτροπή και το προσωπικό της πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενεργούν με τρόπους που συνάδουν με τους κανόνες ακεραιότητας στην αγορά και που διαφυλάσσουν τη φήμη δίκαιης και θεμιτής συμπεριφοράς της Επιτροπής.

Οι στόχοι αυτοί επιβάλλουν τη δημιουργία ισχυρού δυναμικού για την εξασφάλιση ανεξάρτητου ελέγχου και εποπτείας των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών δραστηριοτήτων/χρηματοοικονομικών πράξεων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται από ανώτερο διοικητικό στέλεχος στο οποίο θα δοθεί σαφής εντολή και εξουσία παρέμβασης για τη διασφάλιση των κατάλληλων διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, την τήρηση αυστηρών προτύπων και την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται στο επίπεδο των διαδικασιών ή των συναλλαγών. Το εν λόγω ανώτερο διοικητικό στέλεχος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την εκτελεστική διοίκηση της Διεύθυνσης και να είναι σε θέση να την καλεί σε λογοδοσία. Όσον αφορά το πλαίσιο κινδύνου, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής θα υπάγεται στον αρμόδιο για τον προϋπολογισμό Επίτροπο.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

καθοδηγεί την εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών διακυβέρνησης στο πλαίσιο δανειοληπτικών και δανειοδοτικών/χρηματοοικονομικών πράξεων,

επιβλέπει τον σχεδιασμό ενισχυμένων διαδικασιών διαχείρισης / ελέγχου κινδύνων σχετικά με όλα τα βασικά ζητήματα (έγκριση και αναθεώρηση εγχειριδίων, βελτίωση των διαδικασιών),

παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από τις χρηματοοικονομικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών εγγυήσεων) με την ικανότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης να αναλαμβάνει τους εν λόγω κινδύνους (συμβατότητα με το περιθώριο του προϋπολογισμού),

εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου συμμόρφωσης προκειμένου να εποπτεύει την αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων και να διερευνά τις ανησυχίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τους ελέγχους αυτούς,

ελέγχει και επανεξετάζει μεμονωμένες συναλλαγές ή διάφορα είδη συναλλαγών, διενεργώντας τόσο εκ των προτέρων ελέγχους όσο και παρακολούθηση καταγγελιών και/ή ισχυρισμών.

Στο πλαίσιο της άσκησης των εν λόγω καθηκόντων, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής επικουρείται από τα ακόλουθα τμήματα:

τμήμα διαχείρισης κινδύνων για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της μονάδας BUDG.E1,

τμήμα διαχείρισης κινδύνων για δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της μονάδας BUDG.E3,

νομικό τμήμα της μονάδας BUDG.E4 που επικουρεί τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή κατά την αξιολόγηση του συνόλου των ζητημάτων συμμόρφωσης και με την παροχή νομικών συμβουλών,

λογιστική μονάδα BUDG.E2 που επικουρεί τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή παρέχοντας λογιστικές πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους,

μονάδα BUDG B2 που επικουρεί τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ενδεχόμενων υποχρεώσεων με την ικανότητα του προϋπολογισμού να αναλαμβάνει τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

Τα τμήματα αυτά θα έχουν την υποχρέωση να εφιστούν στην προσοχή του αναπληρωτή γενικού διευθυντή τις ανησυχίες τους σχετικά με ελλείψεις στην υποβολή εκθέσεων και τη διαχείριση κινδύνων ή σχετικά με μεμονωμένες συναλλαγές. Τα τμήματα αυτά βρίσκονται στην πλήρη διάθεση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή ώστε να παρέχουν συνδρομή σε αιτήματα και ενεργούν κατόπιν εντολής του σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την θητεία του.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής προεδρεύει επίσης στην επιτροπή εποπτείας κινδύνων (για δανειοληπτικές και δανειοδοτικές/χρηματοοικονομικές πράξεις), η οποία συνέρχεται τακτικά για την επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος διακυβέρνησης και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η εν λόγω επιτροπή συμβουλεύει τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή για τις πιθανές βελτιώσεις των δομών και των διαδικασιών, καθώς και για τον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων κινδύνων.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής συμπροεδρεύει επίσης στο συμβούλιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παρέχει ανεξάρτητη προοπτική διαχείρισης κινδύνων στις διασκέψεις του εν λόγω συμβουλίου.

Εκτός από τα εν λόγω καθήκοντα που σχετίζονται με δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής μπορεί να επιφορτιστεί και με άλλες αρμοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση του προϋπολογισμού από τον γενικό διευθυντή.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα είναι δυναμικός/-ή και υψηλού επιπέδου επαγγελματίας που θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια επιλογής:

α)

Διοικητική εμπειρία, και ιδίως:

ικανότητα εντοπισμού των βασικών ζητημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών και στρατηγικής σκέψης ενόψει των νέων οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των νέων πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής,

μακρόπνοη και δυναμική προσέγγιση σε νέες προκλήσεις, σε συνδυασμό με ισχυρή βούληση και ανθεκτικότητα προκειμένου να εργάζεται ταυτόχρονα για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων,

ικανότητα καθοδήγησης και κινητοποίησης ομάδων με υψηλά προσόντα για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.

β)

Τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, και ιδίως:

άρτιο υπόβαθρο στον τομέα του δημόσιου τραπεζικού συστήματος, κατά προτίμηση στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών,

απτή εμπειρία στον εντοπισμό και την προώθηση βελτιώσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας των δημόσιων διοικήσεων ή άλλων οργανισμών,

ορθή κατανόηση των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

γ)

Επικοινωνιακές/διαπραγματευτικές ικανότητες, και ειδικότερα:

εξαιρετικές ικανότητες δικτύωσης προκειμένου να ενθαρρύνει τους συναδέλφους να εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων,

εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες και ικανότητα να ενεργεί ως διαμεσολαβητής σε δύσκολες καταστάσεις,

αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός ή εκτός της Επιτροπής και ικανότητα οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μ’ αυτά.

Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα πρέπει να κατέχει ή να είναι σε θέση να αποκτήσει έγκυρη πιστοποίηση διαβάθμισης ασφαλείας από την εθνική αρχή ασφαλείας της χώρας του/της. Η προσωπική διαβάθμιση ασφαλείας είναι διοικητική απόφαση η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση σχετικού ελέγχου ασφαλείας που διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή ασφαλείας του ενδιαφερομένου/-ης, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και κανονισμούς, και πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο. (Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγκαία διαδικασία για την απόκτηση διαβάθμισης ασφαλείας μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει αιτήματος του εργοδότη και όχι του/της υποψηφίου/-ας).

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (προϋποθέσεις επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/-ες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής μόνο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

Ιθαγένεια: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής,

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική εμπειρία του ενός έτους δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην κατωτέρω απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική εμπειρία: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τους τίτλου (1) σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα.

Διοικητική εμπειρία: τουλάχιστον 5 έτη της επαγγελματικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (2) σε τομέα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση.

Γλώσσες: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια της/των συνέντευξης/-εων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η συνέντευξη (ή μέρος αυτής) ενδέχεται να διεξαχθεί στην εν λόγω άλλη γλώσσα.

Όριο ηλικίας: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να μην έχουν φθάσει στη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία, για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ως εκείνη που συμπληρώνεται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία των 66 ετών [βλ. άρθρο 52 στοιχείο α) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (4)].

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία· πρέπει επίσης να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να είναι σωματικά ικανοί/-ές για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιλογή και διορισμός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει και θα διορίσει τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης (βλ.: έγγραφο σχετικά με την πολιτική όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους — Document on Senior Officials Policy (5)).

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιλογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί επιτροπή προεπιλογής. Η εν λόγω επιτροπή μελετά όλες τις αιτήσεις, προβαίνει σε μια πρώτη εξακρίβωση της επιλεξιμότητας και προσδιορίζει τους/τις υποψήφιους/-ες που έχουν τα καλύτερα προσόντα με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής, και οι οποίοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη με την επιτροπή προεπιλογής.

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές η επιτροπή προεπιλογής συντάσσει τα πορίσματά της και προτείνει κατάλογο υποψηφίων για περαιτέρω συνεντεύξεις με τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΣΕΔ λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της επιτροπής προεπιλογής και αποφασίζει ποιοι/-ες υποψήφιοι/-ες θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/-ες που καλούνται σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ συμμετέχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι προσλήψεων. Η ΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και την έκθεση του κέντρου αξιολόγησης, καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων τους/τις οποίους/-ες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων αναπληρωτή γενικού διευθυντή.

Οι υποψήφιοι/-ες που απαρτίζουν τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων που κατάρτισε η ΣΕΔ θα κληθούν σε συνέντευξη από το/τα μέλος/-η της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τη ΓΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (6) και από το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τους ανθρώπινους πόρους και την ασφάλεια.

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση διορισμού.

Μέχρι να χορηγηθεί η προσωπική διαβάθμιση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόκτησης διαβάθμισης ασφαλείας με την νομικά απαιτούμενη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/-α δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ (ΔΠΕΕ) στο επίπεδο «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» ή ανώτερο, ούτε να παρίσταται σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες συζητούνται τέτοιου είδους ΔΠΕΕ.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν, προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και του θεσμικού οργάνου, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή στη γαλλική γλώσσα (7).

Ισότητα ευκαιριών

Η Επιτροπή επιδιώκει στρατηγικό σκοπό επίτευξης ισότητας μεταξύ των φύλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης έως το τέλος της τρέχουσας θητείας της και εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών, ενθαρρύνοντας εφαρμογές που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη πολυμορφία, στην ισότητα των φύλων και στη συνολική γεωγραφική ισορροπία.

Όροι απασχόλησης

Οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (8).

Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα προσληφθεί ως υπάλληλος βαθμού AD15. Θα καταταχθεί, ανάλογα με τον χρόνο της επαγγελματικής του/της εμπειρίας, στο κλιμάκιο 1 ή στο κλιμάκιο 2 του βαθμού αυτού.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι όλοι/-ες οι νεοπροσλαμβανόμενοι/-ες υπάλληλοι πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, να ολοκληρώσουν επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών.

Τόπος υπηρεσίας είναι οι Βρυξέλλες, όπου έχει την έδρα της η ΓΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής (ή η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια) θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντά του/της τα οποία ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία του/της.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά τα είδη των διπλωμάτων/πτυχίων, την επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου και τις απαιτούμενες γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις εν λόγω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες). Το βιογραφικό σας σημείωμα και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η αίτηση καταχωρίστηκε. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πορεία της αίτησής σας.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2020, 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εγγραφής.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε θερμά να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψήφιους/-ες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους/-ες ότι οι εργασίες των επιτροπών επιλογής είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται στους/στις υποψήφιους/-ες ή σε οποιουσδήποτε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους να έρθουν απευθείας ή έμμεσα σε επαφή με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.


(1)  Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο αν αντιστοιχεί σε πραγματική εργασιακή σχέση που ορίζεται ως πραγματική, γνήσια εργασία, η οποία παρέχεται επ’ αμοιβή και με την ιδιότητα του μισθωτού (κάθε είδος σύμβασης) ή του παρόχου υπηρεσίας. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το πιστοποιημένο ποσοστό των ωρών εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η άδεια μητρότητας / γονική άδεια / άδεια υιοθεσίας λαμβάνεται υπόψη αν εντάσσεται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας. Τα διδακτορικά εξομοιώνονται με επαγγελματική εμπειρία, ακόμη και όταν δεν είναι αμειβόμενα, αλλά για διάστημα τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Κάθε χρονικό διάστημα υπολογίζεται μία μόνο φορά.

(2)  Στο βιογραφικό τους σημείωμα, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια, για όλα τα έτη κατά τη διάρκεια των οποίων απέκτησαν διοικητική εμπειρία, τα ακόλουθα: 1) τον τίτλο των διευθυντικών θέσεων τις οποίες κατείχαν και τα καθήκοντα που ασκούσαν· 2) τον αριθμό των υπαλλήλων τους οποίους διοικούσαν από τις θέσεις αυτές· 3) το ύψος των προϋπολογισμών που διαχειρίζονταν· 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας· και 5) τον αριθμό των ομοτίμων τους.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EL

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EL

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Εκτός αν το οικείο μέλος της Επιτροπής έχει αναθέσει το καθήκον αυτό σε άλλο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2007 [PV (2007) 1811] της Επιτροπής.

(7)  Οι επιτροπές επιλογής φροντίζουν να μη δοθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψήφιους/-ες οι οποίοι/-ες έχουν ως μητρική μία από αυτές τις γλώσσες.

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EL

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

 

Πληροφορίες εδώ

268635

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Auditors, Business Administration, Finance, Financial investments, Governmental / Europe / International Organizations, Lawyers, Operations Management, jobs.