Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/Διοικητικής Υποστήριξης από το ΕΤΕΚ για σκοπούς του ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 10, 2020
  • Apply Before: September 25, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Education
  • Company Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Job Description

Το ΕΤΕΚ προκηρύσσει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/Διοικητικής Υποστήριξης από το ΕΤΕΚ για σκοπούς του ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής/διοικητικής υποστήριξης στο ΕΤΕΚ για σκοπούς υλοποίησης του Έργου Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης.

Αξία Σύμβασης: €19.500 + ΦΠΑ για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης) – το στοιχείο του κόστους έχει σταθερή τιμή.

Κριτήρια Επιλογής (απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα):

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα.
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακή εργασιακή πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων.
  • Άδεια οδήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες, η Σύμβαση και Αίτηση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-article-2633-52-el.php .

Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 25.09.2020 με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Operations & Logistics, Project Management, jobs.