Αγορά υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης – Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 10, 2020
 • Apply Before: October 2, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Education
 • Company Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Job Description

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις για αγορά υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ).

 • Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στις €13000.
 • Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία.
 • Διάρκεια: 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσής της από το ΕΤΕΚ.
 • Άδεια απουσίας: 24 εργάσιμες ημέρες.

Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων, οι 8 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη. Η μικρή λίστα με τους πρώτους 8 υποψήφιους που θα δημιουργηθεί δύναται να ισχύει για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου για τα επόμενα 2 χρόνια.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα και βοηθά ή/ και διεκπεραιώνει σχετική αλληλογραφία.
 • Τηρεί το αρχείο του ΠΣ ΕΤΕΚ.
 • Βοηθά στην οργάνωση συνεδριάσεων και στην τήρηση πρακτικών σωμάτων του ΠΣ ΕΤΕΚ και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 • Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
 • Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
 • Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις συνεδρίες των κλιμακίων και της ολομέλειας του ΠΣ και τις εκπαιδευτικές ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το ΕΤΕΚ, ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και παρέχει πληροφορίες μεταξύ άλλων και σε σχέση με το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την πειθαρχική διαδικασία.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης
 • Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέση σχετική με καθήκοντα γραμματειακού προσωπικού.

Πλεονέκτημα

 • Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον 2 ετών πέραν πέρα από το απαραίτητα 2 έτη.
 • Επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική ή/και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστο 40 λέξεις κατά λεπτό ή/και κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) ή/και πιστοποιητικό ECDL.

Περισσότερες Πληροφορίες
Όλες οι λεπτομέρειες της προκήρυξης και το Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy/site-article-2631-52-el.php. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται, επίσης, στα γραφεία του ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, στο τηλέφωνο 22877644 ή στο [email protected].

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 02.10.2020, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ που πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει με παράδοση στα Γραφεία του ΕΤΕΚ σε κλειστό φάκελο ή με αποστολή με Συστημένο Ταχυδρομείο στη Διεύθυνση  Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση, [email protected].

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Secretarial, jobs.