9 θέσεις εργασίας για τα έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Job Overview

#CA34830

Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εννέα (9) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου καθορισμένης διάρκειας για τα έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τις ακόλουθες ειδικότητες:

(α) Τριών (3) Εκτελεστικών Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής (Κλ. Α9-Α11-Α12).
(β) Ενός (1) Υγειονομικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12).
(γ) Δύο (2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κλ. Α9-Α11-Α12).
(δ) Ενός (1) Μηχανολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12).
(ε) Ενός (1) Μηχανικού Πληροφορικής (Κλ. Α8-Α10-Α11).
(στ) Ενός (1)Τεχνικού Μηχανικού ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8).

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας. Οι επιτυχόντες, πριν υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα συγχρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου ή συνδυασμού έργων για τα οποία θα προσληφθεί έκαστος εργοδοτούμενος, εφόσον κατά την αξιολόγησή του κριθεί επαρκής και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Η μέγιστη διάρκεια εργοδότησης δεν θα ξεπερνά τις 30/6/2026 που είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγησή του κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 – email: [email protected]). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη  θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην απαιτούμενη εξειδικευμένη κατεύθυνση. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Τα έργα στα οποία θα απασχοληθούν οι εργοδοτούμενοι, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης ανά ειδικότητα έχουν ως εξής

Α. Τρεις (3) θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί)

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθούν οι εργοδοτούμενοι:
(i) Αντικατάσταση αγωγού Χοιροκοιτίας – Αμμοχώστου (Φάση Α) (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).
(ii) Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και ανακύκλωσης (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).
(iii) Έργο χρήσης ανακυκλωμένου νερού Ανατολικής Λευκωσίας (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 4 έτη).

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(i) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω εργασιών σε σχέση με έργα υδατικής ανάπτυξης, όπως άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά κλπ:
– Υδρολογικές, γεωτεχνικές και χωρομετρικές έρευνες.
– Τεχνοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.
– Εκπόνηση οριστικών μελετών, ετοιμασία σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων κόστους έργων.
– Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, προδιαγραφών, τεχνικών όρων, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και πιστοποιητικών πληρωμής.
– Οργάνωση και εποπτεία της διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης έργων.
(ii) Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος κατασκευής έργων περιλαμβανομένων:
– Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.
– Επίβλεψη χωρομετρικών εργασιών και έλεγχος χωρομετρικών σχεδίων.
– Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής και Επιμέτρησης Ποσοτήτων.
– Έλεγχος Κατασκευαστικών Σχεδίων.
– Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και διασφάλιση πλήρωσης των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.
– Διασφάλιση εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
– Ετοιμασία ειδικών εκθέσεων που αφορούν το Έργο (π.χ. Προόδου, Αξιολόγησης Αλλαγών και Απαιτήσεων, Πλήρωσης Απαιτήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών, Πρακτικά Συνεδριάσεων κ.ά.).
– Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας στο εργοτάξιο.
– Ενεργεί ως Μηχανικός Έργου, είτε ως Επιβλέποντας Μηχανικός, είτε ως Βοηθός Μηχανικού Έργου είτε ως Επιθεωρητής Εργοταξίου.
(iii) Διεκπεραιώνει την εργασία του όπου απαιτείται και ανάλογα με την περίπτωση με τη χρήση του σχεδιαστικού Προγράμματος Autocad ή άλλου παρόμοιου σχεδιαστικού προγράμματος, του Λογισμικού Προγράμματος Μicrosoft Project ή άλλου παρόμοιου προγράμματος σχετικό με τον προγραμματισμό και συντονισμό Έργων, καθώς και του Λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Word και Excel.
(iv) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.
(v) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(vi) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
(vii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους κλάδους πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων στην επίβλεψη τεχνικών έργων.
(v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα στην επίβλεψη τεχνικών έργων ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.
(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ)
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)
(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

 

Β. Μία (1) θέση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:
(i) Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και ανακύκλωσης (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(i) Προγραμματίζει, συντονίζει και ετοιμάζει τεχνοοικονομικές και άλλες μελέτες για αποχετευτικά έργα και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ετοιμάζει σχετικές μελέτες.
(ii) Εκπονεί μελέτες και ετοιμάζει σχέδια για συλλογή και επεξεργασία λυμάτων και τη διάθεση του ανακυκλωμένου νερού καθώς και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
(iii) Ετοιμάζει προδιαγραφές και όρους προσφορών, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις αξιολόγησης προσφορών για αποχετευτικά έργα και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
(iv) Επιβλέπει την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων, έργων επεξεργασίας λυμάτων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
(v) Οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία και συντήρηση των αποχετευτικών έργων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
(vi) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαιο.
(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
(viii) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του νομοθεσία.
(ix) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Υγειονομική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική.
(Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
(v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.
(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ)
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)
(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Γ. Δύο (2) θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο ένας εργοδοτούμενος ο οποίος ορίζεται ως Γ1:
(i) Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).
(ii) Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Διυλιστηρίων) (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).
2. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο ένας εργοδοτούμενος ο οποίος ορίζεται ως Γ2:
(i) Εγκατάσταση συνδεδεμένου δικτύου Φωτοβολταϊκών Ενεργειακών Συστημάτων σε Σταθμούς Επεξεργασίας και Άντλησης Νερού (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 2,5 έτη)

3. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Γενικά καθήκοντα κι ευθύνες:
(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για ηλεκτρολογικής ηλεκτρονικής και μηχανολογικής φύσεως εργασίες.
(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.
(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.
(v) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε υδατικά έργα.
(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Ειδικά καθήκοντα κι ευθύνες για το Έργο (i):
(i) Ανάλυση απαιτήσεων, εκπόνηση μελέτης και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε υδατικά έργα.
(ii) Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για αισθητήρες και συστήματα τηλεπικοινωνιών.
(iii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.
Ειδικά καθήκοντα κι ευθύνες για το Έργο (ii):
(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
(iii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

4. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική ή Ηλεκτρονική Μηχανική.
(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
(v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 7.
(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».

7. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Πίνακας για τον Ηλεκτρολόγο που ορίζεται ως Γ1:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ)
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)
(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Πίνακας για τον Ηλεκτρολόγο που ορίζεται ως Γ2:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
(α) Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων της ειδικής πείρας (Γ)
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)
(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Δ. Μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:
(i) Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Διυλιστηρίων) (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για μηχανολογικής φύσεως εργασίες.
(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.
(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.
(v) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα υδατικά έργα.
(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
(v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη υδατικών έργων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.
(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ)
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)
(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Ε. Μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:
(i) Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(i) Ανάλυση απαιτήσεων, εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων για αποθήκευση μεγάλων δεδομένων (big data), εφαρμογές για την ανάλυση και απεικόνισή τους και διεπαφές (API’s) για σύνδεση με άλλα συστήματα.
(ii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.
(iii) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(iv) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
(v) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανική της Πληροφορικής (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
(v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα καθώς και πείρα στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.
(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ)
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)
(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Στ. Μία (1) θέση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικών)

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:
(i) Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 5 έτη).

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(i) Ανάλυση απαιτήσεων, εκπόνηση μελέτης και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε υδατικά έργα.
(ii) Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για αισθητήρες και συστήματα τηλεπικοινωνιών.
(iii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια
(iv) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(v) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντά του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Δίπλωμα αναγωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία ή στην Ηλεκτρονική.
(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(iii) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
(iv) Πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.
(v) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημ. 1: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημ. 2: Όσοι δεν είναι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών αλλά είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου (περιλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού τίτλου) σε σπουδές αντίστοιχες αυτών που περιγράφονται στο 3(i), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:


Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
(α) Η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου
(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β)

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies