8 θέσεις Αρχαιολόγου (Κλ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11) – Τμήμα Αρχαιοτήτων – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 8, 2021
  • Apply Before: January 29, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)
ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) και ειδικότερα του άρθρου 4(2)δ και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου του 2019, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για περίοδο τριάντα ενός (31) μηνών, για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Αρχαιολόγων στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Digitising the Museums of Cyprus», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το European Economic Area Financial Mechanism (EEA) και το Norway Grants (Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2021) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση 96,000 κινητών ευρημάτων στη βάση δεδομένων CADiP (Cyprus Archaeological Digitisation Programme) τα οποία φυλάσσονται στις αποθήκες του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία και εκτίθενται στις εκθέσεις/φυλάσσονται στις αποθήκες των υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Μουσείων στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

1. Καθήκοντα και ευθύνες:
Έκαστος/η εργοδοτούμενος/η θα:
i. Εργαστεί για διάρκεια τριάντα ενός (31) μηνών.
ii. Αναλάβει την ψηφιοποίηση 12,000 κινητών ευρημάτων στη βάση δεδομένων του Τμήματος Αρχαιοτήτων CADiP (Cyprus Archaeological Digitisation Programme) για τα κινητά ευρήματα, τα οποία φυλάσσονται στις αποθήκες του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία, εκτίθενται στις εκθέσεις των Μουσείων υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού, Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας, Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου, Εθνολογικό Μουσείο-Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου Λευκωσία, Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου, Τοπικό Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας Λεύκαρα, Αγροτικό Μουσείο Φικάρδου, Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου-Κάστρο Λεμεσού, Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου Επισκοπή, Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου (Κούκλια), Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου, Τοπικό Αρχαιολογικό Moυσείο Μαρίου-Αρσινόης Πόλη Χρυσοχούς, Κάστρο Λάρνακας, Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου, Τοπικό Αγροτικό Μουσείο Κάτω Δρυ), ή φυλάσσονται σε αποθήκες του Τμήματος Αρχαιοτήτων στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιλαμβάνει έρευνα στα ευρετήρια του Κυπριακού Μουσείου και στους καταλόγους των συλλογών των μουσείων και αποθηκών, μελέτη του αντικειμένου, μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και συμπλήρωση όλων των πεδίων της ψηφιακής βάσης δεδομένων CADiP (περιγραφή αντικειμένου, διαστάσεις, φωτογραφίες, σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία, κ.λπ.).
iii. Ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών των ευρετηρίων και των καταλόγων των συλλογών των μουσείων και αποθηκών και προβαίνει στη συμπλήρωση και διόρθωσή τους όπου χρειάζεται.
iv. Παραδίδει κάθε μήνα Έκθεση προόδου προς τη Συντονίστρια του προγράμματος η οποία περιλαμβάνει: (α) παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει), (β) επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της επόμενης Έκθεσης προόδου, (γ) παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων και (δ) εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους.
v. Παραδίδει, με την ολοκλήρωση του έργου, τελική έκθεση εργασιών η οποία περιλαμβάνει: (α) καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν, (β) προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες σχετικές με το Αντικείμενο της Σύμβασης που υλοποιήθηκε.
vi. Είναι σε συνεχή επαφή, συνεννόηση και συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος Αρχαιοτήτων και συνεργάζεται με το προσωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις επαρχίες.

2. Απαιτούμενα Προσόντα:
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχαιολογία (Σημ.: ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ii. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Αρχαιολογία.
iii. Καλή γνώση της Κυπριακής αρχαιολογίας.
iv. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως καθορίζεται από τα κριτήρια της ΕΔΥ.
v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:
i. Αποδεκτό τεκμήριο για καλή γνώση της Κυπριακής Αρχαιολογίας αποτελεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην Κυπριακή Αρχαιολογία, (β) επιστημονική δημοσίευση σχετική με την Κυπριακή Αρχαιολογία, (γ) προηγούμενη εμπειρία εργασίας με κυπριακές αρχαιότητες σε μουσειακές συλλογές διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών, (δ) πείρα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χερσαίες ανασκαφικές έρευνες στην Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι στον όρο «Κυπριακή Αρχαιολογία» περιλαμβάνεται και ο Νεότερος πολιτισμός/λαϊκή τέχνη.
ii. Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση:

Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου διδακτορικού στην Αρχαιολογία: 2 μορια
Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργο: 4 μόρια
Ικανότητα χειρισμού Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων: 1 μόριο

Σημειώσεις:
i. Για την τεκμηρίωση όλων των πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
ii. Αποδεκτό τεκμήριο για προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργο αποτελεί η πείρα που αποκτήθηκε σε καταγραφές κινητών ευρημάτων Κυπριακών αρχαιοτήτων με ετοιμασία περιγραφών ή καταλόγων (σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή) στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας/δημοσίευσης ή στο πλαίσιο προηγούμενης πείρας εργασίας διάρκειας τριών (3) μηνών. Να υποβληθεί σχετική βεβαίωση.
iii. Αποδεκτό τεκμήριο για ικανότητα χειρισμού Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων αποτελεί πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξέταση χρήσης ηλεκτρονικού προγράμματος βάσης δεδομένων (π.χ. Microsoft ACCESS, EXCEL) ή προηγούμενη πείρα εργασίας διάρκειας τριών (3) μηνών σε βάσεις δεδομένων καταγραφής αρχαιοτήτων για την οποία θα πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση.
iv. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται διαδοχικά υπόψη με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
(α) η προηγούμενη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης,
(β) η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών,
(γ) η προηγούμενη πείρα σχετική με την ικανότητα χειρισμού Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων σύμφωνα με το 3(iii),
(δ) ο βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος,
(ε) η βαθμολογία Απολυτηρίου δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος,
(στ) η ημερομηνία γέννησης με προτεραιότητα στον/στη μεγαλύτερο/η σε ηλικία αιτητή/τρια.
v. Σε περίπτωση που αιτητής/τρια θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

4. Επιπλέον πληροφορίες:
i. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
ii. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.
iii. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δε θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την πορεία εξέλιξης του έργου ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.
iv. Σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου 70(Ι)/2016 κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως, για τους δημοσίους υπαλλήλους.
v. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας τριάντα ενός (31) μηνών. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα κληθούν να υποβάλουν επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
vi. Η σύμβαση απασχόλησης δύναται να τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των τριάντα ενός (31) μηνών. Η σύμβαση απασχόλησης σε καμία περίπτωση δύναται να επεκταθεί πέραν των τριάντα ενός (31) μηνών.
vii. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του/της τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψήφιους/ες με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, Ν. 146(Ι)/2009.
viii. Ο αιτητής/ρια πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ix. Ο/η προσληφθής/φθείσα θα τοποθετηθεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στη Λευκωσία ή/και όπου αλλού του ανατεθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
x. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή, ως ακολούθως:
(α) Να προμηθευτούν το έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument) ή μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Αρχαιοτήτων (http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία).
(β) Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά. Νοείται ότι όλα τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα, βεβαιώσεις), που αναγράφονται στην Παράγραφο 2, θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση των ενδιαφερομένων. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν εφόσον ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.
(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου/ης Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, DIGITISING THE MUSEUMS OF CYPRUS, Αρ. Φακ.: 4.02.22.2». Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός του χρονικού περιθωρίου που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο με αριθμό (δ).
Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παρουσίαση των εγγράφων σε έντυπη μορφή για επιβεβαίωση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο/η αιτητής/τρια. Τα πρόσωπα που θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα της αίτησής τους σε πρωτότυπη μορφή για έλεγχο πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον εντοπιστεί οποιαδήποτε αλλοίωση στοιχείων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προσφοράς της θέσης σε υποψήφιο/α, το αρμόδιο Τμήμα θα προχωρήσει με την απόρριψη της αίτησης και δεν θα προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης με τον/την εν λόγω υποψήφιο/α και θα προχωρήσει με την προσφορά της θέσης στον/στην αμέσως επόμενο/η υποψήφιο/α, σύμφωνα με τον πίνακα που θα έχει δημοσιευτεί.
(δ) Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των αιτήσεων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι η Παρασκευή 29/01/2021, ώρα 23:59.
xi. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Μακρή, 22865891 και την κα Μαρία Μιχαήλ, 22865818 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων [email protected]
xii. Η Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε στάδιο, σε περίπτωση μη ψήφισης του Προϋπολογισμού του έτους 2021 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

279763

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Teachers / Academics, jobs.