4 θέσεις στη Δικαστική Υπηρεσία – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 25, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Legal Services
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις τεσσάρων (4) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία:

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 9η Οκτωβρίου, 2020. συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία
β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές
γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

3. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019. οι υποψήφιοι Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2020 συνοδευόμενη από:
α) Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού του έργου.
β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, που έχει εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύει τις τρεις που ο ίδιος κρίνει ως τις πλέον σημαντικές.

4. Σημειώνεται, ότι οι Δικαστές που έχουν ήδη υποβάλει τα πιο πάνω, κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και κριτηρίων προαγωγής, στα πλαίσια της προκήρυξης ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2019, Αρ. 621 ή 1ης Νοεμβρίου 2019, δεν οφείλουν να τα υποβάλουν ξανά, θα θεωρούνται δε, υποψήφιοι και για τις κενές θέσεις της παρούσας διαδικασίας. Νοείται ότι είναι ελεύθεροι να προσθέσουν οτιδήποτε σχετικό επιθυμούν.

5. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Lawyers, jobs.