4 θέσεις εργασίας – Υπουργείο Οικονομικών – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 28, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4(2)(δ) που προνοεί για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, πιθανόν να προκύψουν οι δύο πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2020-2022, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον
Κρατικό Προϋπολογισμό:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής / η αιτήτρια επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις και στις δύο κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για την κάθε κατηγορία.

 

I. Τρεις (3) θέσεις Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, 2021 (Κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Στατιστική, Μαθηματικά.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Βάσει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πλεονέκτημα θα αποτελεί:

α) Εργασιακή πείρα στην οργάνωση και διενέργεια απογραφών και δειγματοληπτικών ερευνών, καθώς και στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων.

β) Πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS ή/και του λογισμικού προγράμματος SPSS, η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί είτε με αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας είτε με κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του πανεπιστημιακού τίτλου (transcript) σε ένα ή και στα δύο εν λόγω προγράμματα.

γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομικά, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research).

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

α) Βοηθά στην οργάνωση και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της Απογραφής.

β) Εποπτεύει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

γ) Ελέγχει, επεξεργάζεται, αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένα της Απογραφής.

δ) Βοηθά στην ετοιμασία δημοσιευμάτων στατιστικού περιεχομένου.

ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

1)  Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.

2)  Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

2.  Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €22.048, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α8, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

3.  Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ δεκαπέντε (15) έως δεκαοκτώ (18) μηνών.

4.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.

5.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο
πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.) ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη.

6.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαήλ Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτήριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020.

7.   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:


Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη (με σειρά προτεραιότητας):

α) Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

β) Η πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS ή/και του λογισμικού προγράμματος SPSS.

γ) Εργασιακή πείρα.

 

II. Μία (1) θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, με εξειδίκευση στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Κλ. Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες, Γεωματική Επιστήμη, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Γεωγραφία, Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Μηχανικοί Γεωματικής ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

γ) Πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος ArcGIS.

(Σημ.: Η κατοχή της πολύ καλής γνώσης του λογισμικού προγράμματος ArcGIS μπορεί να τεκμηριωθεί είτε με αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας στο συγκεκριμένο λογισμικό είτε με κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του πανεπιστημιακού τίτλου (transcript).

δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(α) Βάσει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πλεονέκτημα θα αποτελεί:

α) Εργασιακή πείρα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία γεωγραφικών δεδομένων.

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομικά, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research).

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

α) Βοηθά στην οργάνωση και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της Απογραφής και πιο συγκεκριμένα στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
β) Εποπτεύει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
γ) Ελέγχει, επεξεργάζεται, αναλύει και ερμηνεύει τα γεωγραφικά δεδομένα της Απογραφής.
δ) Βοηθά στην ετοιμασία δημοσιευμάτων γεωαναφερμένου στατιστικού περιεχομένου (π.χ. θεματικών χαρτών).
ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

1) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.
2) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

2.  Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €22.048, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α8, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ δεκαπέντε (15) έως δεκαοκτώ (18) μηνών.

4.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.

5.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.) ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη.

6.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαήλ Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτήριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020.

7.  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:


Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη (με σειρά προτεραιότητας):

α) Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος,
β) Εργασιακή πείρα.

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Mathematicians / Statisticians, jobs.