Προκήρυξη Θέσης Project Assistant/Λογιστή με Σύμβαση – ETAL

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 25, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Accounting
  • Company ETAL
Job Description

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ PROJECT ASSISTANT/ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΔΙΚΑΤ (INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ)

1.    Ρόλος: Διαχείριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΑΝΔΙΚΑΤ. Συμμετέχει στην έγκαιρη υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων, στα πλαίσια του προϋπολογισμού και εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, και ετοιμάζει περιοδικές και άλλες οικονομικές εκθέσεις.

2.    Σύμβαση μέχρι Μάρτιο 2021 συμπεριλαμβανομένου 6 μήνες δοκιμαστική περίοδο

3.    Μισθός: 2000 ευρώ (μικτός)

4.    Καθήκοντα
•    Επικοινωνία με τους συντονιστές έργου
•    Πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και εφαρμογή όλων των απαραίτητων δράσεων για συμπλήρωση του έργου
•    Ετοιμασία όλων των απαραίτητων οικονομικών εκθέσεων βάσει των απαιτήσεων του έργου και των απαιτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
•    Παρουσίαση της προόδου των μέτρων σε συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και σε άλλες χώρες
•    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, χρειαστεί, για τις ανάγκες του προγράμματος

5.    Προσόντα και εμπειρία  
•    Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ή ισότιμο προσόν), μεταπτυχιακό ή τίτλος σε θέματα λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•    Τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρία στην διαχείρηση/υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή άλλων έργων
•    Εμπειρία στην τήρηση λογιστικών αρχείων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•    Εμπειρία στην ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και στην παρουσίαση τους
•    Εμπειρία στην διαδικασία Οικονομικού Ελέγχου
•    Εμπειρία στην οικονομική διαχείρηση έργων
•    Εμπειρία στην ετοιμασία εκθέσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή άλλα Έργα στην Αγγλική γλώσσα
•    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
•    Πολύ καλή ικανότητα πραγματοποίησης παρουσιάσεων σε κοινό
•    Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδικά Word, Excel, Powerpoint και διαδίκτυο

4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, συνοδευόμενο από αποδεικτικά (αντίγραφα) των ακαδημαϊκών τους προσόντων και εμπειρίας στο [email protected] , ή να παραδώσουν όλα τα αναγκαία έγγραφα σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, 170 Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 3045 Λεμεσός, μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020, στις 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή που δεν περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα: βιογραφικό, αποδεικτικά ακαδημαϊκών προσόντων, βεβαιώσεις υπηρεσίας τουλάχιστον τριών ετών σε ανάλογη θέση. Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, jobs.