Θέση Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρονικής

Ανεβάστε το βιογραφικό σαςΤΩΡΑ!
Ενημερωθείτε για τις καλύτερες θέσεις εργασίας στην Κύπρο
Πλήρης Απασχόληση
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25 Σεπτεμβρίου, 2019
  • Τοποθεσία cyprus, nicosia
  • Εταιρεία Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Περιγραφή θέσης εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) προκύπτει ανάγκη για απασχόληση ενός Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρονικής για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έναντι μόνιμων κενών θέσεων. Η απασχόληση αφορά ανάγκες σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι Α5 (2η βαθμίδα). Τα καθήκοντα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(1) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία περιλαμβάνουν:

(α) Τη συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων,

(β) την εκπόνηση μελετών, ετοιμασία σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων,

(γ) την ετοιμασία προδιαγραφών, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων για την προμήθεια ή/και εγκατάσταση ή/και συντήρηση εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και οχημάτων,

(δ) την παραλαβή εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων/ή και οχημάτων ή/και έργων, καθώς επίσης και έλεγχο, εποπτεία και επίβλεψη εκτέλεσης ή/και συντήρησης έργων και συντήρησης εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και οχημάτων,

(ε) την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος και διεκπεραίωση των σχετικών ελέγχων, εργασιών και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή και τη βοήθεια στη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων,

(στ) την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και γνωματεύσεων.

(2) Συμμετέχει στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Παρουσιάζεται, εφόσον του ανατεθεί, και καταθέτει ως μάρτυρας στο δικαστήριο.

(4) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χειρίζεται τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς επίσης και τα υπηρεσιακά οχήματα.

(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(α) Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός καθορισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

(β) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης Σχολής, τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρονική

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(4) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία τριών χρόνων στην ηλεκτρονική.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους – (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και (ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Κούλλα Αντωνίου στο τηλέφωνο 22800301. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το Έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαίωση γνώσης γλωσσών κ.ά.). Η εργατική πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε με χρονική αναφορά στα βασικά στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κτλ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στη εξειδικευμένη κατεύθυνση της ηλεκτρονικής που απαιτείται. Πείρα σε κατώτερη βαθμίδα από την απαιτούμενη του Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρονικής δεν θα αναγνωρίζεται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του Εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καϊμακλί, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αριθμός 110 της κ. Κούλλας Αντωνίου μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. και 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 18 Οκτωβρίου 2019. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου. 15 – μέχρι 18: 1 μονάδα, Μεγαλύτερο του 18 – μέχρι 20: 2 μονάδες

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 2 μονάδες

Πρόσθετο Μεταπτυχιακό/master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 1 μονάδα (Η κατοχή πέραν του 2ου Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνονται υπόψη).

Διδακτορικό σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα: 3 μονάδες (Μεταπτυχιακό στο ίδιο θέμα με το διδακτορικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη).

Μεταπτυχιακή πείρα στην ηλεκτρονική σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της ελάχιστης προ απαιτούμενης των τριών ετών: 1-8 μονάδες (1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένο έτος με ανώτατο όριο τα οκτώ χρόνια).

Μεταπτυχιακή πείρα που αφορά σε μεγάλα ηλεκτρονικά έργα που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 12 έτη: 1-8 μονάδες (1 μονάδα για κάθε συνολική αξία έργων €250.000 με ανώτατο όριο συνολικής αξίας έργων €2 εκ. Σημειώνεται ότι, εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστο ένα ηλεκτρονικό έργο αξίας πέραν του €250.000 δεν θα δίδονται οποιεσδήποτε μονάδες ενώ ηλεκτρονικά έργα κάτω των €50,000 δεν θα λαμβάνονται υπόψη).

Σημείωση:

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η μεταπτυχιακή πείρα που αφορά σε μηχανολογικά έργα και πιο συγκεκριμένα η συνολική αξία μηχανολογικών έργων (ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα έργα που έχει εκτελέσει με αξία μεγαλύτερη των €50,000 έστω και αν συμπληρώνονται τα €2 εκ.).

(β) Εάν εφαρμόζοντας το κριτήριο (α) αμέσως πιο πάνω συνεχίζει να υπάρχει ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος μεταπτυχιακής πείρας στη μηχανολογία (ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα έτη μεταπτυχιακής πείρας έστω και αν συμπληρώνονται τα 8 έτη).

Αναζητάς τη νέα σου θέση εργασίας στην Κύπρο; Ανακάλυψε περισσότερες θέσεις εργασίας των κατηγοριών Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, και ξεκίνα σήμερα τη νέα σου καριέρα!