Υποτροφίες για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Δημόσιας Υγείας, Artificial Intelligence και Cybersecurity

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, 10 υποτροφίες ύψους 50% για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΒΑ, 10 υποτροφίες ύψους 50% για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας, 10 υποτροφίες ύψους 50% για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Artificial Intelligence και 10 υποτροφίες ύψους 50% για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Cybersecurity.


Το MBA χαρακτηρίζεται από ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης που διαμορφώνει ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του στρατηγικού σχεδιασμού, της λειτουργικής διαχείρισης, της καινοτομίας και ανάπτυξης συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες μάθησης.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και διοικητικές δεξιότητες προκειμένου να επιφέρουν οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, με βάση τα ποιοτικά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Artificial Intelligence στοχεύει στην ενδελεχή εκπαίδευση επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι θα δύνανται να αναλάβουν θέσεις εργασίας σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς / εκπαιδευτικούς οργανισμούς, βιομηχανίες τεχνολογίας / gaming / ρομποτικής, σε κολοσσούς τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις που απαιτούν ανάλυση δεδομένων, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ιατρικά και βιοεπιστημονικά ινστιτούτα και άλλα. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ενός ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρων πεδίων του Artificial Intelligence, εστιάζοντας στις πρακτικές τεχνικές που αφορούν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση δεδομένων και τη νοημοσύνη μηχανών για την κάλυψη των ευρύτερων δυνατών τομέων εφαρμογής του Artificial Intelligence.


Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Cybersecurity εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με την κατανόηση του νόμου, τη διαχείριση κινδύνων, την ηθική ηλεκτρονικής πειρατείας και της κρυπτογράφησης και πραγματοποιώντας συναφείς έρευνες στα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα του Τμήματος, αποκτούν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εμβαθύνοντας στον εν λόγω τομέα.


Κριτήρια Εισδοχής:

Οι υποψήφιοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
 2. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
 3. Απολυτήριο Λυκείου
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Μια συστατική επιστολή
 6. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 7. Μια μικρή φωτογραφία
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται συμπληρώνοντας την on-line αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:
 • Για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΒΑ εδώ
 • Για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας εδώ
 • Για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Artificial Intelligence εδώ
 • Για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Cybersecurity εδώ
ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία. 


Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.


Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο: 22713000 ή στο e-mail: [email protected].