30 νέες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Μέχρι τον Μάρτιο όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τριάντα θέσεις σε ορισμένα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 13 Μαρτίου γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ κενές μόνιμες θέσεις λειτουργού διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας, στο υπουργείο Εργασίας. Η θέση είναι πρώτου διορισμού.
Στα καθήκοντα και τις ευθύνες είναι οι λειτουργοί να διεξάγουν ελέγχους για σκοπούς παροχής επιδομάτων πρόνοιας, πραγματοποιούν επισκέψεις και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συλλέγουν και αναλύουν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Υπάρχουν και τρεις κενές μόνιμες θέσεις λειτουργού εργασιακών σχέσεων. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού.
Στα καθήκοντα και τις ευθύνες είναι οι λειτουργοί να ενεργούν ως μεσολαβητές σε εργατικές διαφορές και να προωθούν λύσεις σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την πολιτική του Υπουργείου. Επίσης, οι λειτουργοί να συντονίζουν ή/και αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε σχέση με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος. Να συλλέγουν και να επεξεργάζονται στοιχεία και πληροφορίες πάνω σε θέματα εργασιακών σχέσεων, εργατικής νομοθεσίας και όρους εργοδότησης και να ετοιμάζουν μελέτες, σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και να υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις.
Πέρα από τις προσλήψεις στο υπουργείο Εργασίας, υπάρχει μια κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων στο υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, ναυτική μηχανική, μηχανολογική μηχανική. Μέχρι τις 13 Μαρτίου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για δεκαέξι κενές θέσεις λογιστικών λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού.

Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι €26.541 συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Η μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία χρόνια θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα προσόντα για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων λιμενικού λειτουργού και πλοηγού, για απασχόληση στο λιμάνι Λάρνακας.

 

Πηγή: philenews

Subscribe and receive our latest vacancies